مریم صدری

مریم صدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهthroughput٠١:٢٠ - ١٤٠٠/١٠/٠١دستیافتگزارش
0 | 0
return policy٠٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦سیاست مرجوعی کالاگزارش
9 | 0
one price policy٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦سیاست تک قیمتیگزارش
0 | 0
forward buying٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦خرید انبوهگزارش
0 | 0
backlog٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢١انبارهگزارش
2 | 0
capital gain٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٩/١٣سود سرمایه ای عواید سرمایه ایگزارش
2 | 0
geometric growth١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/٠١رشد هندسیگزارش
0 | 0
stock movement٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢جنبش سهامگزارش
0 | 0
correlated asset٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢١دارایی همبستهگزارش
0 | 0
best practice٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠تجربه برترگزارش
0 | 0
discount rate١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٩نرخ تنزیلگزارش
0 | 0
excess return٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٥بازده اضافیگزارش
0 | 0
defensive stock٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٨/١٤سهام تدافعی سهام دفاعیگزارش
0 | 0
mispriced١٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٣به درستی قیمت گذاری نشدهگزارش
0 | 0
yield to maturity٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦نرخ بازده تا سررسیدگزارش
0 | 0
short of cash١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨نقدینگی نداشتنگزارش
0 | 1
maturity date٠١:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨تاریخ سررسید زمان سررسیدگزارش
5 | 0
lognormal distribution٠٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧توزیع نرمال لوگاریتمیگزارش
0 | 0
implied volatility٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧نوسانات ضمنی تلاطم ضمنیگزارش
5 | 0
price volatility١٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦نوسان قیمتگزارش
7 | 0
take on١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠تقبل کردنگزارش
2 | 0
days payable٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٥دوره ی تسویه ی حساب های پرداختنیگزارش
0 | 0
days inventory٢٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٥دوره ی نگهداری موجودی کالاگزارش
0 | 0
gross margin١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٥حاشیه سود ناخالصگزارش
5 | 0
cost of sale١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٥هزینه فروشگزارش
0 | 0
debt obligations٠٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٥تعهدات بدهیگزارش
0 | 0
operating lease٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/١٤لیزینگ عملیاتیگزارش
0 | 0
capital lease٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/١٤لیزینگ سرمایه ایگزارش
0 | 0
invested capital١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٣سرمایه ی به کار گرفته شدهگزارش
0 | 0
capital asset١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٣دارایی سرمایه ایگزارش
0 | 0
cost of capital٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠هزینه سرمایهگزارش
2 | 0
return on equity٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨بازده حقوق صاحبان سهامگزارش
7 | 0
waste rate٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦نرخ تولید پسماندگزارش
0 | 0
factory utilization٢١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦بهره وری از کارخانهگزارش
0 | 0
pilot scheme٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥طرح آزمایشی پروژه ی آزمایشیگزارش
5 | 0
cost driver١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥محرک قیمتگزارش
0 | 0
costing١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥هزینه یابی هزینه گذاری قیمت گذاریگزارش
2 | 1
direct cost٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤هزینه مستقیمگزارش
2 | 0
nonfinancial measures١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢معیارهای غیرمالیگزارش
2 | 0
financial measures١٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢معیارهای مالیگزارش
2 | 0
fuzzy front end١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧مقدمات فازیگزارش
2 | 0
front end of innovation١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧مقدمات نوآوریگزارش
2 | 0
sequential investing٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦سرمایه گذاری متوالیگزارش
2 | 0
review meeting١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦جلسه ی بازنگریگزارش
2 | 0
body of thinking٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥مجموعه تفکراتگزارش
5 | 0
lead user٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤کاربر پیشروگزارش
9 | 0
seed money١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سرمایه ی مرحله ی کشت ایدهگزارش
12 | 0
with a strong hand٠٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠با قدرت تمامگزارش
14 | 0
sense of purpose٢٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٥حس هدفگزارش
21 | 1
noncustomer١٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧غیر مشتریگزارش
14 | 0