برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سولماز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دل انگیز ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

2 سقف دستمزد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

3 پایش را در یک کفش کرده ١٣٩٩/٠١/١٤
|

4 ظلمت ١٣٩٩/٠١/١٤
|

5 تمام عیار ١٣٩٩/٠١/١٣
|

6 ذوق زده ١٣٩٩/٠١/١٢
|

7 انحراف ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

8 با نفوذ
He had a connected father: او پدر بانفوذی داشت.
١٣٩٨/١١/٢٣
|

9 از قرار معلوم ١٣٩٨/١١/٢٣
|

10 نیروهای دفاع ملی ١٣٩٨/١١/١٠
|

11 آبراه ١٣٩٨/٠٨/١٧
|