برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چیستایی یا چیستا وارانه ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

2 دانشان ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

3 گرایشی یا ویژه کاری ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

4 پارسی مرحله میشه خان مانند خان یکم خان دوم در شاهنامه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

5 اذرخش ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

6 وشناد،افزون،انبوه،گسترده،
عمده فروشی=انبوه فروشی، افزون فروشی،وشناد فروشی
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

7 افزون،افزونش،وشناد،وشنادش ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

8 کم،کمش،اندک،اندکش ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

9 نو افرینش ١٣٩٧/٠٩/١١
|

10 سودجویی ، بهره جویی ، سودبری ، بازدهی جو ١٣٩٧/٠٩/١١
|

11 سینوس از موج دریا در یونانی گرفته شده موج سینوسی در الکترونیک شبیه موج.دریاست پس سینوس میش موجک ١٣٩٧/٠٩/١١
|

12 رمه گردان ١٣٩٧/٠٩/١١
|

13 پایه نامه ، پی نامه ، ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

14 کسی که کار هندسه میکن میراز است پس به جای مهندس بگید میراز ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|