برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سینا ایروانیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حد میان درز و شکاف

از واژه‌نامه‌ی رمان کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 بد قلق، جَلَب، پیچیده، با بار منفی

از واژه‌نامه‌ی رمان کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 (لِ چِ) تیپا

از واژه‌نامه‌ی رمان کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

4 خزنده‌ای که درون پشم گوسفند یافت شود و خون آن خورد.

از واژه‌نامه‌ی رمان کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

5 (هِ لِ) بهت‌زده - ساده انگار
از واژه‌نامه‌ی رمان کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی
١٣٩٩/١١/٣٠
|

6 بخار آب. در مثل: بخاری که روز آفتابی از خاک برف نشسته برخیزد.
/kh'vis/
از واژه‌نامه‌ی رمان کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی
١٣٩٩/١١/٢٩
|