برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سینا شاهقلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به معنی اونور ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

2 به معنی خوب ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

3 به معنی داس ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

4 به معنی قورباغه ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

5 به معنی لاک پشت ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

6 به معنی سرماخوردگی ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|