برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Behzadi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 كارى نكردم ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

2 يك جور خاصي چيزى را دوست داشتن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

3 استعداد هنرى ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

4 Unhappy,نا خشنود ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

5 نه ،انجام نميدم. ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

6 فكر خيلي خوبي است. ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

7 مسىول پذيرش ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

8 ناخن اراى پا،پديكور كننده ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

9 نكات مثبت ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

10 نكات منفي ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

11 Strengths and weaknesses
نقاط قوت و ضعف
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

12 It doesnt happen over night
يك شب اتفاق نمي افتد.
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

13 خوش شانس ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

14 سپاسگزار براى ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

15 از نظر عموم ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

16 مسابقه ى زيبايي ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

17 Pull away ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

18 به نگاه كردن ادامه دادن ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

19 نيروى كار ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

20 تيم ميزبان
hometeam#away-team
away -team=تيم مهمان
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

21 همين دور و بر .همين نزديكي ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

22 همين دور و بر،همين نزديكي ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

23 خراب ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

24 سر جاى خود گذاشتن ١٣٩٩/٠١/٢١
|

25 دور زدن و برگشتن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

26 نا مرتب،نا منظم
in the order#out of order
خراب(وسيله)
Out of order
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

27 محبوس بودن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

28 در خواست براى كار دادن
applying for a job
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

29 شستن ظروف
do the dishes
Wash the dishes
do the washing-up
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

30 شستن ظرف ها
do the dishes
Wash the dishes
do the washing -up
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

31 به تو ربطي ندارد.
به تو مربوط نيست.
...Keep your nose out of
١٣٩٨/١٢/٢٩
|