سيب

سيب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwhispers١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦نجوا I will be by your side for a moment to make you feel the excitement and fever of romance لحظاتی در کنارت باشم عاشقانه های را برایت به هیجان تاب ... گزارش
7 | 1
family tree١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦شجره نامه Our love must fill the fruit of the great fruit of our lives in front of your name according to the genealogy عشق ما باید حاصل ثمره عالی زن ... گزارش
2 | 0
publications٢٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥انتشارات First of all, let me say that there is a love that at first sight and visit, I was impressed by your passion and beautiful face Be in love ... گزارش
0 | 1
inkage blessed٢٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥ارتباط مبارکی، وصال مبارک Have unparalleled love in friendship and acquaintance Let's be secretive and coordinate together to reach linkage blessed ... گزارش
0 | 0
i love you so much٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥I love you so much Pinocchio من تورو خیلی دوست دارم پینوکیوگزارش
25 | 1
certainly١٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤مطمئنأ You certainly have no choice but to do so مسلمأ جز این چاره ی نداریدگزارش
2 | 1
love is my passion١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣June Love is my passion He is tall and has a beautiful moon face جون عشق جذبه من او قد بلند و صورت ماهرو زیبایی داردگزارش
0 | 0
noticed١٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠١متوجه ، ملتفت شدن ، مورد توجه قرار گرفته است In the last two days, I hope you have reached a conclusion with these follow - ups I did not like your ... گزارش
16 | 1
not appropriate١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠For a girl who sings a new love song with her voice in memory of her love and thinks of her life engineer It is not appropriate for your brother abou ... گزارش
0 | 0
complementary٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨Imagine my intimacy with a superior power electrical engineer An exciting and lively relationship ؟We are complementary, right شما صمیمت من و مهندس ب ... گزارش
2 | 0
dependence١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧وابستگی Conscience is very different from strong dependence Commitment with conscience and commitment with a sense of belonging are a little differen ... گزارش
0 | 0
mobile number٠١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦Because of my insomnia at night He asked me for my mother mobile number to get to know me through my motherگزارش
0 | 0
insomnia at night٠٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦Because of my insomnia at night He asked me for my mother's mobile number to get to know me through my mother ب علت بی خوابی شبانه او از من شماره م ... گزارش
0 | 0
insomnia٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦Because of my insomnia at night He asked me for my mother mobile number to get to know me through my mother به علت بیخوابی های شبانه من او شماره ه ... گزارش
9 | 1
midnight٠٨:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥نیمه شب He is very polite and kind Last night, as I always remembered him, I called him in the middle of the night He does not withhold his soothi ... گزارش
5 | 0
kind٠٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥He is very polite and kind Last night, as I always remembered him, I called him in the middle of the night He does not withhold his soothing voice ... گزارش
12 | 0
accept١٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣We can get to know each other better for the sake of love I accept your opinion I wrote your name on my heartگزارش
0 | 1
also١٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣We are also in touch in PV There is no doubt that he and I are not related ما در در پی وی هم باهم در ارتباط هستیم به ارتباط نبودن من و او جای هیچ شک ... گزارش
2 | 1