منو
فارسی را پاس بداریم.

فارسی را پاس بداریم.

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٠١,٨٣٢
لایک
١٠,٦١١
لایک
دیس‌لایک
٢,١٣٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠١,٨٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٦
لایک
لایک
١٠,٦١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,١٣٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤٠

ظریف، ماهرانه، نامحسوس

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٩

حدسی تقریبی کلی ناهموار

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠٤

در نظر گرفتن مد نظر قرار دادن در نظر داشتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٨

قابلیت بالقوه ( نتایج ) ممکن یا احتمالی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٣

دستاورد سهم نقش رهاورد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.