شیما میلانی

شیما میلانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهzone٢٣:٣٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧محدودهگزارش
41 | 1
obeyed١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤اطاعت کرد گذشته ی فعل obeyگزارش
21 | 1
does he eat chalk١١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠١یه اصطلاح آیا کار عجیبی کرد؟گزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهhairpiece١١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠١
• Do you think he wears a hairpiece?
آیا فکر میکنید او یک کلاه گیس سرش کرده بود؟
7 | 1