شنان احمدی

شنان احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخرید گروهی١٤:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٨Everyone shopگزارش
0 | 0
خرید منحصربه فرد١٤:١٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨Unique shopگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهbaby١١:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٣٠
• Their baby began to walk at eleven months of age.
نوزاد آنها در یازده ماهگی شروع با قدم گذاردن کرد
9 | 1