برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شکوفه صادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Single out: انتخاب کردن
Single out for sth : چیزی را انتخاب کردن
Single out as sth : به عنوان چیزی انتخاب کردن
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

2 Hold out بیشتر به معنی دوام آوردن و سرپا ماندن در وضعیت دشوار است ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

3 تا آخر سر کشیدن نوشیدنی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

4 بازیگوشی کردن ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

5 Phrasal verb : آرایش کردن . آشتی کردن
Noun : آرایش
١٣٩٩/٠٥/١٨
|