شکوفه صادقی

شکوفه صادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoccasion١٧:٣٧ - ١٤٠١/٠٣/٢٨علاوه بر موارد گفته شده به معنی دلیل و بهانه هم می باشد : SINGULAR - ​FORMAL a reason for something have occasion to do something I’ve had no occas ... گزارش
5 | 0
washes١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥می شو ید mishooyad حال ساده سوم شخص به دلیل s اول شخص این فعل wash میباشد به تلفظ washes دقت کنیدگزارش
5 | 0
single out١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢Single out: انتخاب کردن Single out for sth : چیزی را انتخاب کردن Single out as sth : به عنوان چیزی انتخاب کردنگزارش
30 | 1
hold out١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠Hold out بیشتر به معنی دوام آوردن و سرپا ماندن در وضعیت دشوار استگزارش
16 | 0
drink up٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠تا آخر سر کشیدن نوشیدنیگزارش
21 | 0
play about١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٨بازیگوشی کردنگزارش
9 | 0