دکتر محمدشکیبی نژاد

دکتر محمدشکیبی نژاد https://professionals. justia. com/profile/dr - mohammad - shakibi - nejad - 1508238

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



ofac١٣:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٨The Office of Foreign Assets Control ( OFAC ) is a financial intelligence and enforcement agency of the U. S. Treasury Department. It administers and ... گزارش
184 | 0
aaas١٤:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٠مخخف این کلمه کاملا درست ترجمه وتفسیرشده اما بدلیل گپOF بایداز نقطه ( . ) استفاده شود. درضمن این کلمات بدلیل اصطلاحات اختصاری هستندMeD - - >>MD دکترا ... گزارش
193 | 0
attorney١٠:٣٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨Senior Judicial Genral of Attorneys قاضی عالی رتبه قضایی ( کیفری ) دادستان صاحب منصب عالی مرتبهگزارش
212 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده