شهرزاد مرادی فرد

شهرزاد مرادی فرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdynamicity١٦:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/٢٣حالت دینامیکیگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهstretched١٦:٠١ - ١٣٩٧/٠٧/٠١
• Lucy stretched up to kiss his cheek.
لوسی خودش را بالا کشید تا لپ او را ببوسد
5 | 1