برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاهرخ مهربد

شاهرخ مهربد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیگیری . پی گرفتن . ادامه دادن ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

2 سردرگمی ، پریشانی ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

3 پیش از ظهر ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

4 به پایان رساندن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

5 یک جای کار لنگیدن. از کار افتادن . به مشکل برخوردن ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

6 نصفه نیمه. ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

7 لعنت به تو ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

8 دیگر نه .
نه بیشتر از این
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

9 پنهان کاری ، چیزی را در نهان داشتن مانند راز ١٤٠٠/٠١/٢٩
|