Ali Shahedi

Ali Shahedi Ali Shahedi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهkill radii٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٣شعاع کشتار یک سلاح, قدرت عملکرداسلحهگزارش
2 | 1
underrepresented١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/١٣کمتر توجه شده, کنارگذاشته شده, به حاشیه رفتهگزارش
32 | 1
subscriber١٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/١٣پیرو, طرفدار, دنبال کنندهگزارش
16 | 0
transparency١٦:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٣شفافیتگزارش
14 | 0
complacent١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/١٣مغرور, ازخودراضی, خودشیفته, خودپسندگزارش
12 | 1
imply١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٣تضمین کردن, ضامن بودنگزارش
12 | 1
break out١٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٣شکست, گریز, فرارگزارش
7 | 1
subversionist١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١٢خرابکار, براندازگزارش
2 | 0
survivability١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٢بقا, پایایی, دوامگزارش
14 | 0
sart١٦:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١٢معاهده کاهش سلاح های راهبردی این سرواژه است Strategic Arm Reduction Treatyگزارش
0 | 1
mirv١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١٢موشک هسته ای قابل نشانه گیری چند کلاهکهگزارش
2 | 0
autonomously١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢مستقل, خودگردانگزارش
9 | 0
last ditch١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١٢مذبوحانه, جانکاهگزارش
5 | 0
second strike١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/١٢قدرت تلافی بعد از حمله اتمیگزارش
0 | 1
icbm٠٢:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١٢سر واژه است: موشک بالستیک قاره پیما Intercontinental Balestic Missileگزارش
2 | 0
dissarming٠١:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٢خلع سلاحگزارش
0 | 1
unsuccsessful strike٠١:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢حمله غیرمترقبه, حمله ناموفقگزارش
2 | 0
antisubmarine٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠١/١١ضد زیردریاییگزارش
0 | 1
survivable force١٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/١١نیروهای باقی مانده, نیروهای پایدارگزارش
2 | 0
silo based١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١١مستقر در زاغه مهماتگزارش
2 | 1
means١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١١وسیله, طریقه, طریق, راه, شیوه, روش, پول, ثروت, دارایی, مال, امکانات مالی, استطاعت, وسع, درامدگزارش
32 | 1
terminal guidance١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/١١هدایت ناوبری موشک در حال پروازگزارش
2 | 0
machine vision١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١١نگرش ماشینی که بیشتر در علوم هوش مصنوعی و کامپیوتر ها و برنامه ریزی های علمی, فنی ونظامی و . . . . کاربرد داردگزارش
0 | 1
geopolitical١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/١١وابسته به جغرافیای سیاسی, سیاسی - جغرافیاییگزارش
21 | 0
reconnaissance١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١١در متون اطلاعاتی و امنیتی: جاسوسیگزارش
12 | 1
loop١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/١١در جنگهای نظامی و اتمی : مدار و حلقه افندی و پدافندی, رابط بین ابزار هوش مصنوعی - جنگی و انسان برای بدست گرفتن ابتکار عمل برای شروع یا تداوم جنگ اتمیگزارش
7 | 1
decapitation strike١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١١حمله خونین, حمله تمام کنندهگزارش
0 | 1
latch onto٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠١/١١قویا تاکید کردن بر چیزی, اصرار بر یک چیز, همان مثل مرغ فقط یه پا دارهگزارش
2 | 1
tree١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٠نمودار درختی, شجره نامه, درختچه, بوتهگزارش
2 | 1
synonymous١٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/١٠مترادف, هم معنیگزارش
7 | 1
deep neural network١٢:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠شبکه عمیق عصبیگزارش
0 | 1
big data١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٠کلان داده, داده های بیشمارگزارش
5 | 1
connectionist١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٠پیوندگرا, ارتباط گرایانهگزارش
2 | 1
paradigm١١:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٠الگوواره, الگوگزارش
7 | 1
vogue١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١٠روند, اقبال عمومیگزارش
14 | 1
winnable٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٩فاتحگزارش
0 | 1
first strike٢١:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٩ضربه مهلک ناشی از نخستین تک اتمیگزارش
2 | 1
automatic retaliation٢٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٩اقدام متقابل غیر ارادی, انتقام غیر ارادیگزارش
0 | 1
mad١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٠٩البته دو معنی مهم از این واژه یا بهتر بگویم عبارت, مغفول مانده البته اگر به دید سرواژه یا Acronym به این واژه نگریسته شود: 1. MAD: magnetic anamally ... گزارش
14 | 1
manned bomber٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٨بمب افکن سرنشین دار, بمب افکن اماده تیراندازی, بمب افکن دارای خدمهگزارش
0 | 1
sensor platform١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨سیستم عامل حسگر, صفحه حسگرگزارش
0 | 1
counterforce١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٨نیروی مقابله کننده با وسایل استراتژیکی دشمن, استفاده از نیروی هوایی و موشکهای راهبردی برای تخریب نیروی دشمنگزارش
7 | 0
classifier١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٨در متون اطلاعاتی: محرمانه کننده، رمزکننده, طبقه بندی کننده اسنادو اطلاعاتگزارش
2 | 1
resurgent١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٧یاغی, احیا شده, جان دوباره گرفتهگزارش
7 | 1
seed١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٧اگر فعل باشد: به نتیجه رسیدن، به بار نشستن, پیگیری کردن, تداوم یاقتنگزارش
16 | 1
forward thinking١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٧اینده نگریگزارش
12 | 1
superintelligence١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٧فراهوش, ابرعاملگزارش
0 | 1
geostrategic١٧:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٧راهبردی - جغرافیاییگزارش
9 | 0
asymmetric response١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٧واکنش نامتقارنگزارش
0 | 1