underrepresented

پیشنهاد کاربران

کم برخوردار
کمتر پرداخته شده
کمتر دیده شده
کم فروغ
کمتر توجه شده, کنارگذاشته شده, به حاشیه رفته
کمتر از حد واقعی جلوه دادن
کم ارزش _کم توجه شده
حضور کم رنگ
کم حضور
به حاشیه رانده شده
کمتر حاضر - ( در ) اقلیت
عدم حضور، فقدان
کمتر نمایان شده
کمتر معرفی شده
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٤)

بپرس