شهاب آتشزاد

شهاب آتشزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگیرش٢١:١٧ - ١٣٩٩/١١/٢٠درک و دریافت، حسگزارش
0 | 0
امات٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧اَمات، آمات، آماتا: اصیلگزارش
2 | 0
دمک١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠لحظه ی کوتاه، ثانیهگزارش
12 | 1
ویچین١٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠تشخیص ( پهلوی )گزارش
0 | 0
شورند١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢تشویق و تهییجگزارش
2 | 0
مستوک٢٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٢مسموم ( فرهنگ پهلوی )گزارش
5 | 0
پرگزند١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٧خطرناکگزارش
2 | 0
مریس١٧:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٦احساسگزارش
2 | 1
درونتازی١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣مداخله، دخالتگزارش
2 | 0
لفظ١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٣٠برابر پارسی: واجکگزارش
12 | 1
واجک١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٣٠لفظگزارش
2 | 0
بایش٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٢حضور؛ آسشگزارش
2 | 0
فرصت طلب٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٧برابر پارسی: روزگارجوگزارش
9 | 1
روزگارجو٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٧فرصت طلبگزارش
0 | 0
گاهپاره١٢:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٤فصل و موسمگزارش
2 | 0
چشم نشان٠٩:٤٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٩تعیینگزارش
0 | 0
پروندش١٤:٤٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٤اسارت ( فرهنگ پهلوی )گزارش
2 | 0
ستفت٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٢سِتَفْت: محکم؛ سفت ( فرهنگ پهلوی )گزارش
2 | 0
نیستاری٢١:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٢اعدامگزارش
2 | 0
یود٢٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١١فصل ( زمان ) مانند یود بهار و. . .گزارش
2 | 0
سورپرایز٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣برابر پارسی: اَفْدگیر - شورناگاهگزارش
30 | 1
بدست شدن١١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٦/١١حاضر شدن؛ حضور یافتنگزارش
2 | 0
دقیق٠٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥رَزَندگزارش
9 | 1
سرگاه١٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠مبدأ ( رسگاه: مقصد )گزارش
2 | 0
روزگار١٧:٣٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٥حال و روز، کیفیت زندگیگزارش
25 | 2
مایوک١٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠١دقیقهگزارش
5 | 0
رزند٢١:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٢٥محکم و منظم= دقیقگزارش
2 | 0
رزند٢١:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٢٥دقیقگزارش
2 | 0
رؤیا١٨:١١ - ١٣٩٧/٠٩/١١برابر پارسی: تینابگزارش
9 | 0