برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amir Mahdi Amiri

ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها مستوره ی کردستانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 شئ ای که کف محل را می پوشاند ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

202 خود معنی ومحل جا گیری شئ وجسم ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

203 سایه ی شئ یا جسم ١٣٩٨/٠٦/١٦
|