برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amir Mahdi Amiri

ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها مستوره ی کردستانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 شیاد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

102 ریشه ی آن از نوعی پارچه گرفته شده که دیگر به هیچ دردی نمی خورد یعنی زنی که دیگر نمی شود با آن ازدواج کرد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

103 اکنون بزرگترین و سود ده ترین کارخانه ی سا خت موتور سیکلت و خودروی جهان می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

104 نوعی حلوای محلی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

105 متعادل کننده های جذب کننده ی آب وپس دهنده های آب ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

106 ریشه ی عربی ندارد کلا عربی است و کاربرد آن در زبان عربی است ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

107 کاملا درسته نادز شاه ریشه ی قوم او ترک بوده که برای حفاظت از مرز های صفوی از ترکیه امروزی توسط سلاطین صفوی کوچانده شده اند ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

108 لقبی که در عربی به فرد پاکی گویند که اینقدر پاک است که خدا هم از او راضی است ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

109 تاج با عظمت کیانی که مثال شکوه می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

110 الگو گرفتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

111 مشاوره گر ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

112 حرارت ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

113 برای احساس تنفر به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

114 دم ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

115 لهجه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

116 تحقیر انگیز ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

117 کشش ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

118 با اعتبار ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

119 اجرت ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

120 آقا شخص با نفوذ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

121 خدای مرگ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

122 سهم ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

123 خال ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

124 پذیرفته ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

125 مخاطب ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

126 کنترل کننده اتصال داده ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

127 مسیر یافته شده
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

128 خرچنگ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

129 سرایت دهنده
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

130 شلواری با طرح شلوار جین ولی جنس آن نوعی پارچه است ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

131 وخیم ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

132 خبر چینی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

133 رمان ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

134 لایق ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

135 رایحه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

136 صفحه ی فرد در سایت بلگفا ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

137 زمان هنگفتی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

138 فیلم های تخیلی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

139 بر ضد ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

140 هراره ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

141 خشم خود را بر سر دیگران تخلیه کنند ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

142 اندیشیدن در مورد چیزی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

143 قطعه فطعه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

144 به روز رسانی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

145 حمایت کننده ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

146 جذاب ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

147 نگاه کردن توجه کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

148 چوب کنده تنه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

149 از قصد با نیت قبلی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

150 اسب با دو رنگ متفاوت ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|