برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amir Mahdi Amiri

ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها مستوره ی کردستانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 ماندن در جایی مانندstay at home ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

52 چرا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

53 آسیایی کسی که اهل قاره ی آسیا باشد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

54 قاره ی آفریقا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

55 روز ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

56 شب ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

57 روز های تعطیل آخر هفته ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

58 روز های کاری ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

59 حل کردن جدول ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

60 استراحت کردن آرامش پیداکردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

61 دیدار بستگان وآشنایان ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

62 بالا رفتن از کوه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

63 تلاوت قرآن فقط بعدنه فاصله ها رعایت شده نه کپتال اسمال
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

64 تلاوت قرآن از مدیر محترم تقاضا میشه معنی رو درست کند ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

65 تکلم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

66 صدایی از ته گلو ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

67 محل توزیع دارو دارو خانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

68 گلو درد معنی درستی نیست سوزش گلو والتهاب گلو ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

69 در زبان فارسی دل به معنای قلب نیز می دهد پس بهتر است بگوییم شکم درد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

70 سوزش والتهاب چشم و ورم چشم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

71 تب داشتن داشتن دمای بالا درجه ی حرارت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

72 تظاهر کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

73 تب داشتن دمای بالا ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

74 پرستار گاهی اوقات معنی دستیار پزشک نیز می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

75 بیمارستان درمانگاه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

76 دندان درد گاهی اوقات خاص درد ناشی از خوردنضربه نیز معنی می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

77 سرخک ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

78 اوریون معنی میدهد خدایی کسایی که گفتن سرخک فازشون چیه؟ ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

79 کمر درد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

80 عطسه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

81 سرفه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

82 سردرد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

83 استحکامات ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

84 عطسه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

85 بیمار ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

86 لوله هنگ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

87 پسر عمه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

88 نوعی اختلا که بر اثر اتیسم به وجود می آید ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

89 بر خلاف میراث فرهنگی گذشتگانمان ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

90 گاری چی که گاری اش توسط قاطر والاغ رانده می شود ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

91 مثلا برای مثال ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

92 تسکین دهنده درد ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

93 کارگر ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

94 منتشر کردن
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

95 مخصوصا دست دادن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

96 مراسمات قبل از شروع مسابقاتکاراته ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

97 گرفت چسبید گیر ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

98 تصور کردن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

99 Koh همان کاستیک پتاسیم می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

100 می تواند اسم یک مکان باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|