برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مهدی حجازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با سلام، اگر ناشی را به معنی �متأثر� و یا �در نتیجه ...� و یا �منتج از ...� بگیریم می توان واژه �بازخورد� را به جای آن به کار بریم و اگر به معنی �بی ... ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

2 بریز و بپاشی، گشاده دستی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

3 دمدمی بودن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

4 فراگیر ١٣٩٧/١١/٢٨
|

5 با سلام، در لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین واژه �لشگر� نیامده است و واژه �لشکر� به معنی سپاه و ارتش آمده است. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

6 سلام، برابر با وازه نامه های دهخدا و معین، نفرین کلمه ای پارسی است و چرا باید برای آن برابری پارسی بیابیم؟ ١٣٩٧/١١/٢٣
|

7 شمار ١٣٩٧/١١/١٨
|

8 فرارود ١٣٩٧/١١/٠٦
|

9 پرخاش جویان / خرده گیران ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

10 برون بخشی یا فرا بخشی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

11 پیدایش ١٣٩٧/١٠/١١
|

12 کاستی اندام ١٣٩٧/١٠/١٠
|

13 زیاده خواهی ١٣٩٧/١٠/٠٤
|