سیدمحسن پورحسینی

سیدمحسن پورحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهput١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧گفتن یا نوشتن به صورت طور خاص مثال Its hard to put your feelings into word سخته ک احساساتت رو توی کلمات بگیگزارش
9 | 1
all things being equal١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦اگه موضوع خاصی در میون نباشهگزارش
9 | 1
a bit of drag١١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤موقعیت یا دورهمی کسل کنندهگزارش
9 | 1
good laugh١١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤تجربه جالب و لذت بخشگزارش
14 | 0
do١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤مهمونی یا دور همی دوستانه خودمونیگزارش
34 | 1
scrape through١٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢به سختی موفق شدن با دشواری قبول شدنگزارش
18 | 0
go from strength to strength١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠بیش از حد موفق شدنگزارش
7 | 1
keep it in perspective٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧مشکلات رو برای خودت انقد بزرگش نکن!!!!گزارش
9 | 1
juggle١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦تلاش برای مدیریت و به تعادل رساندن وظایف و فعالیتهای مختلف به منظور صلاحیت دار کردن آنها به طور موفقیت آمیزی در زندگی خودمانگزارش
44 | 0
blazing row٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٨بحث و جدل نگران کنندهگزارش
23 | 0
ransom١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٦پول گروگان گیریگزارش
46 | 1
military operation١٢:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٥عملیات نظامیگزارش
9 | 0
retribution١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٤تنبیه شدید برای موضوع جدی ک انجام دادیگزارش
16 | 1
entice١٥:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٣وسوسه کردن متقاعد کردن با پیشنهاد وسوسه انگیزگزارش
28 | 0
survival rate١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/١٥افرادی ک از بیماری جون سالم به در بردنگزارش
28 | 0
warm up١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠١/١١سرگرم شدن در مهمانیگزارش
12 | 0
situational١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠١/١٠موقعیتیگزارش
18 | 0
relegation١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٩سقوط به دسته پایینگزارش
21 | 0
go to pieces١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٩از هم پاشیدنگزارش
30 | 0
relegation١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٩انتقال به جای بدترگزارش
5 | 0
get through١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٩رفتن به مرحله بعدی در مسابقاتگزارش
7 | 0
be drown١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٩قرعه کشی کردنگزارش
2 | 1
deadly dull١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٨کسل کننده ، خسته کنندهگزارش
9 | 0
nail biting١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨چیزی که باعث هیجان و نگرانی شودگزارش
18 | 0
scare somebody out of their wits٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠٦کسی را به وحشت انداختنگزارش
23 | 1
chill out٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٥اروم و ریلکس بودنگزارش
18 | 0
get away from it all٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٥رفتن به جای متفاوت برای تعطیلات واستراحتگزارش
18 | 0
sour grapes١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٤آش دهن سوزی نبودهگزارش
5 | 2
dont count your chickens before they hatch١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٤انقد هم مطمعا نباشگزارش
7 | 1
have your cake and eat it١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٤فقط ب فکر خودشهگزارش
9 | 1