سيد رضا كريمي

سيد رضا كريمي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهforgive and forget٠١:٠٦ - ١٣٩٧/١١/١٥بده بستونگزارش
2 | 1
distant relatives٢١:٠٤ - ١٣٩٧/١١/١٤فامیل دورگزارش
9 | 0
thorn٢٢:٢٧ - ١٣٩٧/١١/١٢خارگزارش
16 | 1
in a broad sense٢٢:٢٠ - ١٣٩٧/١١/١٢در کلان بخوام بگمگزارش
16 | 2
used to١٦:٥٥ - ١٣٩٧/١١/٠١سابقاًگزارش
18 | 1