ترجمه‌های هادی پورولی (١)

بازدید
٤٩
تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
After living there for a year, my impression is that people there are feeling optimistic about the future now.
دیدگاه
٠

پس از یک سال زندگی در آنجا برداشتم اینه که مردم اونجا در مورد آینده خوش بین هستند.