برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setayesh K

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پهلوان ١٣٩٩/١٠/١٩
|

2 گویا،انگار ١٣٩٩/١٠/١٧
|

3 آبريزش بيني ١٣٩٩/١٠/١٤
|