برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ستاره عالمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راش پوستی برآمده ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

2 ترمیم مقعدی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

3 تخلیه مایع غیر طبیعی از حفره شکم ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

4 سنگ بزاقی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

5 بهترین ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

6 دام و طیور ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

7 دروغ محض گفتن
وقتی می خواهیم تاکید کنیم که کسی دروغ می گویدمی توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم.
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

8 تحریف آمار ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

9 انتقاد شدید ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

10 آب از آب تکون نمیخوره ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

11 هر چه دیدی از چش خودت دیدی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

12 دیدار کوتاه؛سرزدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

13 بنگاه معاملاتی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

14 تودار؛ مرموز؛ آب زیرکاه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

15 توی ذوق کسی زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

16 به کسی موقتاً جا دادن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

17 با نظر حقارت نگریستن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

18 عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است. ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

19 در رفاه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

20 پول که علف خرس نیست. ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

21 پول از پارو بالا رفتن؛ بی پروا خرج کردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

22 بی خانه و کاشانه؛ آسمان جل؛ آس و پاس ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

23 در پول غلت خوردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

24 ناگهان پول و پله ای به هم زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

25 بار خود را بستن؛ پول هنگفتی به جیب زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

26 آس و پاس؛ مفلس بودن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

27 آن کلّه گنده ها و ما فقیر فقرا ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

28 آهی در بساط نداشتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

29 خرج و دخل را در توازن نگاه داشتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

30 تو پول غلت زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

31 گلیم خود را از آب بالا کشیدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

32 در ناز و نعمت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

33 دست به دهان زندگی کردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

34 نان بخور و نمیری گیر آوردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

35 شیئی کم مصرف و جا تنگ کن امّا گرانقیمت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

36 دست سبز داشتن؛ استعداد پرورش گُل داشتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

37 روز مهم و یاد ماندنی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

38 عصبانی شدن؛ کفری بودن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

39 آزارنده؛ موجب خشم ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

40 ناپدید شدن؛ آب شدن و زمین رفتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

41 با خشم به کسی نگاه کردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

42 از غیب؛ مثل اجل معلّق ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

43 بزدل و ترسو ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

44 عالم رویا و هپروت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

45 ذوق زده؛ هیجان زده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

46 مطبوعات جنجالی
مطبوعات زرد
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

47 علامت پذیرایی مخصوص ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

48 عضو خانواده سلطنتی

١٣٩٩/٠١/٢٤
|

49 هنرپیشه سینما ١٣٩٩/٠١/١٧
|

50 ذخایر مس
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|