برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سگ شکاری ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

2 گیرا
جذاب
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

3 رک و راست بودن ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

4 شیطنت آمیز ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

5 با کسی وقت گدراندن ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

6 عجیب
دور از وافعیت
خنده دار
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

7 تعامل داشتن
در تعامل بودن
١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

8 کنکاش کردن
زیر و رو کردن
١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

9 ور رفتن
کلنجار رفتن
دستمالی کردن
انگولک کردن
١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

10 مزخرف
خنده دار
١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

11 فرو دادن
قورت دادن
she is taking ln gulps of water
او چند قلپ آب فرو میدهد
١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

12 پیس طرف خوابید
بادش خوابید
سرافکنده شدن
تو ذوق کسی خوردن
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

13 درخت پکان یا گردوی آمریکایی
نوعی گردو است که در ایران به نام گردوی آمریکایی یا همان پکان (پیکان)معروف است نسبت به گردوهای دیگر کشیده تر و تیره ت ...
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

14 مکث کردن .بی حرکت ماندن ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

15 پوچی - احساس پوچی کردن -
کم اهمیت جلوه دادن
١٤٠٠/٠٢/٠١
|

16 turn on the shower to drown out the noise from my phone
دوش را باز میکنم تا صدای گوشی بیرون نرود
خفه کردن صدا
١٤٠٠/٠٢/٠١
|

17 دزدکی - یواشکی- بی سر و صدا ١٤٠٠/٠٢/٠١
|