سید نورالدین رفیعی طباطبائی

سید نورالدین رفیعی طباطبائی تحقیق و ترجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbundle١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بسته؛ مجموعه؛ پشته؛ کلاف؛ عدل؛ گروهی از چیزها که با هم جمع شده و بهم بسته شده اند و بصورت کلاف درآمده اند؛ دسته کردن؛ بسته کردن؛ بصورت کلاف درآوردن و ... گزارش
2 | 0
biocentrism١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢زیست محوری؛ بوم محوری؛ تمرکز بر حیات و طبیعت؛ این نگرش که تمام طبیعت دارای ارزش ذاتی است، و باید تأکید بر طبیعت باشد نه بر انسان.گزارش
0 | 0
e commerce١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢١تجارت الکترونیک؛ بازرگانی الکترونیکی. اصطلاح Electronic Commerce و اصطلاح Electronic Business گاه بجای هم استفاده می شوند، ولی متفاوت هستند. معنای ... گزارش
0 | 0
cybercrime١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٢١جرم یا تخلف انجام گرفته از طریق رایانه؛ تبهکاری توسط رایانه؛ تخلف یا جرم انجام گرفته در فضای سایبریگزارش
0 | 0
wizard٠٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠[رایانه] در برنامه های کامپیوتری، به ابزاری اطلاق می شود که مراحل انجام کاری ( مثلاً نصب یک قسمت اضافی در نرم افزار ) را بصورت خودکار و ساده شده انجا ... گزارش
5 | 0
POD١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٦معانی POD بعنوان حروف اختصاری خیلی زیادند ولی معمول ترین آنها عبارتند از: Pay on Demand ( پرداخت هنگام تقاضا ) Pay on Delivery ( پرداخت هنگام تحویل ... گزارش
5 | 0
anthropomorphist٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٣کسی که صفات انسانی برای هرچیزی قائل می شود؛ کسی که ویژگی های انسانی را برای چیزهایی متصور می شود که انسان نیستند. در دین شناسی به کسی گفته می شود که ... گزارش
0 | 0
anthropomorphism٠٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٣نسبت دادن ویژگی های انسانی به خدا یا حیوانات یا موجودات دیگر؛ انسان انگاری؛ انسان پنداری؛ انسان دیسی؛ انسان وارگی؛ نسبت دادن صفات انسانی به موجودات غ ... گزارش
0 | 0
tie breaking٠٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥گشودن گره؛ بهم خوردن وضع تساوی؛ بر هم زدن وضعیت مساوی برای مشخص شدن برندهٔ نهائی؛ مسابقهٔ اضافی برای تعیین نتیجه.گزارش
0 | 0
earliest deadline first٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥EDF ( Earliest Deadline First ) ابتدا نخستین مهلت، زودترین ضرب الأجل اول؛ ابتدا مهلت اول.گزارش
0 | 0
edf٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥EDF ( Earliest Deadline First ) ابتدا نخستین مهلت، زودترین ضرب الأجل اول؛ ابتدا مهلت اول.گزارش
0 | 0
cascading style sheet٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠برگه های مشبک پشت سر هم؛ برگه های آبشاری؛ مجموعه ای از قواعد HTML که نحوهٔ نمایش صفحات وب را طبق مقررات اولویت بندی تعیین می کند؛ سی. اس. اس ( CSS ) .گزارش
0 | 0
digital twin١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤همزاد دیجیتال؛ دوقلوی دیجیتال.گزارش
0 | 0
dark debt١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢بدهی پنهان؛ بدهی نامرئی؛ بدهی تاریک؛ نوعی از بدهی فنی ( Technical Debt ) که تا زمانی که باعث شکست نشود پنهان می ماند. ظاهراً این واژه از مادهٔ تاریک ... گزارش
0 | 0
directed acyclic graph٠٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩گراف غیر مدور جهت دارگزارش
0 | 0
pay as you go٠٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧پرداخت در قبال استفاده؛ پرداخت بمیزان مصرف؛ همچنانکه ادامه می دهید بپردازید؛ قاعدۀ پرداخت هزینه هنگام انجام عمل و نه بیشتر از آن.گزارش
2 | 0
mapreduce٠٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦کاهش نگاشت {Map Reduce} این اصطلاح به دو کار جداگانه و مجزا اشاره دارد، و یک الگوی برنامه نویسی و یک پیاده سازی مرتبط است که مقیاس پذیری گسترده را از ... گزارش
2 | 0
first come first served١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ورود اول، سرویس گیری اول؛ گرفتن خدمات بترتیب مراجعه؛ نظام نوبتی؛ آسیاب بنوبت.گزارش
2 | 0
breathability٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨قابلیت تنفس؛ توان تنفسی؛ تنفس پذیری.گزارش
5 | 0
area of interest٠٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤حوزهٔ مورد علاقه، زمینه یا موضوعاتی که برای شخص جالب هستند؛ ناحیهٔ مورد توجهگزارش
0 | 0
convolutional١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣هم پیچشی؛ چین خورده؛ شکنج دار؛ چین دار شده.گزارش
0 | 0
histogram of oriented gradient١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣هیستوگرام گرادیان جهت دار؛ نمودار ستونی سابقه نمای شیب جهت دار.گزارش
0 | 0
bounding box١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢کادر احاطه کننده؛ کادر محصورکننده؛ یک کادر نامرئی که حول یک شیء تصویری در نظر گرفته می شود تا اندازهٔ آن تعیین شود.گزارش
0 | 0
transfer learning settings١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢تنظیمات یادگیری انتقالگزارش
0 | 0
brute١٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نابخرد؛ نامعقول؛ عاری از شعور؛ ددمنشانه؛ حیوان صفت؛ کورکورانه؛ بی رحم؛ بی عاطفه؛ بی تمایز؛ خشک و خشن؛ فاقد استدلال؛ زبان بسته. [تعبیر مجازی] بی شعور ... گزارش
2 | 1
physical world١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٦جهان مادیگزارش
0 | 0
dvfs٠٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨Dynamic Voltage and Frequency Scaling ( روش ) مقیاس گذاری ولتاژ و فرکانس پویاگزارش
0 | 0
memory intensive٠٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥حافظه بر؛ حافظه طلب؛ بسیار نیازمند حافظه؛ حافظه گیر.گزارش
0 | 0
turnaround time٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣زمان چرخش؛ زمان دور زدن؛ زمان رفت و برگشت؛ زمان لازم برای تخلیهٔ بار و سوخت گیری و بارگیری و سرویس.گزارش
0 | 0
task scheduling١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠برنامه ریزی زمانی وظیفه؛ زمان بندی کارها؛ برنامه ریزی برای اجرای یک تکلیف در زمانی معین؛ زمان بندی تکالیف.گزارش
0 | 0
tasks scheduling١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠زمان بندی وظائف؛ برنامه ریزی زمانی تکالیف.گزارش
0 | 0
hazmat٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨هزمت: HAZMAT ( haz/mat ) ( hazardous material ) مواد خطرناک شامل عناصر شیمیائی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی ( تشعشعی ) ، هسته ای، و مواد منفجره.گزارش
0 | 0
time‐critical١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧دارای حساسیت زمانی؛ حساس به زمانگزارش
0 | 0
unadvisable٠٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧غیر مقتضی؛ دور از مصلحت؛ غیر صلاح؛ نابایست؛ غیر قابل توصیهگزارش
0 | 0
flip chart١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦برگه های ترسیم نمودار که معمولاً به هم متصل هستند و می توان آنها را ورق زد. سخنران هر صفحه را توضیح داده و به صفحهٔ بعد می رود؛ مجموعهٔ گزارش کار. گزارش
0 | 0
talk through١٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥گفتگوی تفصیلی دربارهٔ موضوعی خاصگزارش
5 | 0
action plan٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢طرح اجرائی؛ برنامهٔ عملیاتی؛ برنامهٔ اجرائی؛ طرح اقدام.گزارش
0 | 0
safety barrier١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢مانع بمنظور ایمنی؛ سد ایمنی؛ خاکریز اطمینان ( در معدن های رو باز ) .گزارش
2 | 0
governmental agencies٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٨مؤسسات حکومتی؛ سازمان های دولتی.گزارش
0 | 0
mandated action١٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٧اقدام الزام آور؛ اقدامی که متضمن تعهد گردد.گزارش
2 | 0
hot work١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧عملیات گرم کاری؛ شکل دهی و چکش کاری داغگزارش
2 | 0
levelling٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٧سطح بندی؛ تعیین سطح؛ ( تعدیل؛ تسطیح؛ متعادل سازی؛ هموارسازی؛ ترازیابی؛ ترازبندی؛ اندازه گیری تفاوت سطح )گزارش
2 | 0
rp١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٦Recommended Practice: روش های توصیه شده، یا پیشنهادهای فنیگزارش
5 | 0
tq٠٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٥صف بندی برچسب گذاری شده ( Tagged Queuing ) کیفیت انتقال ( Transmission Quality ) مقدار آستانه ( Threshold Quantity ) کیفیت فنی ( Technical Quality ... گزارش
0 | 0
riddor١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤RIDDOR ( Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations ) گزارش مصدومیت ها، بیماری ها و مقررات رویدادهای خطرناکگزارش
0 | 0
one size fits all٠٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٤یک اندازهٔ واحد که برای همه مناسب باشد.گزارش
0 | 0
stakeholders١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢ذینفعان؛ تمام طرف هایی که از یک شخصیت حقوقی ( شرکت، مؤسسه، سازمان، نهاد، . . . ) نفع می برند، اعم از سهامداران، مشتریان، شرکت های تبلیغاتی، کارکنان، ... گزارش
5 | 1
broad view٠٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٢دید جامع؛ دید وسیع؛ دیدگاه وسیع؛ چشم انداز پهناور.گزارش
0 | 0
back office١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥بخش ستادی؛ بخش پشتیبانی؛ بخش هایی از سازمان که ارتباط مستقیم با ارباب رجوع ندارند.گزارش
9 | 0
literature٠٦:١٥ - ١٤٠٠/٠١/٣٠ادبیات؛ مطبوعات؛ نوشتجات؛ متون تحقیقی منتشر شده؛ پیشینۀ پژوهش های مکتوب؛ آثار مکتوب؛ مطالب چاپی؛ بروشور، کاتالوگ یا دفترچۀ راهنمای یک محصولگزارش
12 | 0