برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید نورالدین رفیعی طباطبائی

سید نورالدین رفیعی طباطبائی تحقیق و ترجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محیط مجاور؛ محیط بلاواسطه؛ محیط بی‌واسطه ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

2 اخلاق عصب‌شناسی ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

3 بررسی فنی (مهندسی) ترتیب تغییر ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

4 یاد زدودگی؛ ضعف یا نابودی حافظه در اثر بیماری، ضربه یا شوک؛ نسیان؛ فراموشی؛ آمنسیا؛ امنزی؛ ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

5 داروی کاذب؛
دارو با اثرات جانبی و مشابه دارو نما (Placebo)
١٣٩٩/٠١/٠١
|

6 مسئلۀ تن و روان؛
مسئلۀ ذهن-بدن
١٣٩٩/٠١/٠١
|

7 عصب شناسی حقوقی؛
قوانین متأثر از علوم عصب‌شناختی
١٣٩٩/٠١/٠١
|

8 حساسیت به محرک‌های سرچشمه گرفته از درون بدن ١٣٩٨/١١/٠٤
|

9 حساس به محرک‌های سرچشمه گرفته از درون بدن ١٣٩٨/١١/٠٤
|

10 خویشتن-ارجاعی
خود-ارجاعی
١٣٩٨/١١/٠٤
|

11 Declaring Preparation ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

12 ملهم از حیات-
زیست ملهم-
الهام شده از زندگی
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

13 پوشش دهنده ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

14 ترتیب تغییر مهندسی ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

15 فرصت جویانه ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

16 فقدان یک سیگنال هشدار ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

17 فرو شیب - شیب فرعی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

18 دارندگان دسترسی ١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

19 برون مرز سپاری
برون سپاری فرامرزی
١٣٩٦/٠٧/١٠
|

20 ساخته شده از اجزاء پیچیده و مختلط (کمپلکس) ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|