برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

vahidaslani

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تجزیه متعامد ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

2 اثبات ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

3 فضای اندازه پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

4 اندازه پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

5 گردایه ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

6 طول های حامی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|