ساره سبزی

ساره سبزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهحظوظ١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠١لذت بردنگزارش
5 | 0
forgive me١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢١فراموش کن. ببخشمگزارش
7 | 1
اسم فضل الله١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧خیریابخشش ازطرف خداوندگزارش
0 | 0
welcomed١٦:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧خوش امدید. خوش ایندگزارش
7 | 0
save١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠ذخیره کردنگزارش
5 | 1
notification١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤خبر. آگاه شدن.گزارش
16 | 1
survey٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٩همه پرسی. نظرسنجیگزارش
28 | 0
پوزیشن جنسی١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٩حالتهایی است که دررابطه جنسی یازناشویی میتوان ازاین حالتهااستفاده کردواین حالات رابطه راازیکنواختی خارج میکند. وبه بهبودان کمک فراوانی میکند.گزارش
53 | 3
پایتخت رومانی بخارست١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١٦پایتخت رومانی بخارست است.گزارش
0 | 1
work over٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠١/١٥کارزیادگزارش
0 | 1
fellow prisoner٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١٥دنبال کردن شخصیگزارش
0 | 0
service station٢٣:١١ - ١٣٩٩/٠١/١٥خدمت کردن دریک ایستگاه است.گزارش
2 | 1
فرزندسالاری٢٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١٥خانواده ایی که درآن فرزندان رای ونظراصلی رامیدهند.گزارش
2 | 0
give somebody the cold shoulder٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/١٥شخصیکه رفتارسردی دارد. یارفتارش راسردجلوه میدهد.گزارش
0 | 0
stay up all night٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/١٥تمام شب رابمانیدگزارش
2 | 1
take a break٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/١٥دقیقابه معنی استراحت کردن.گزارش
12 | 1
جاه طلب٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/١٥شخصیکه مقام ومنصب رافقط مختص به خودش میداندگزارش
37 | 4
circulatory system٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/١٥سیستم گردش خون به رگهاوارسال به تمام نقاط بدن.گزارش
9 | 0
بی نظم٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/١٥شلخته، بهم ریخته، نامرتب.گزارش
0 | 0
اب بندی٢٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٥یک جورتقویت کردن خودشخص هم میباشد.گزارش
7 | 0
ساره٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٤ساره نام همسراول حضرت ابراهیم میباشد. ویک اسم عبری است. ساره مادراسحاق نبی میباشد. ومعانی متعددی دارد. یکی ازانهاامیره ی من میباشد. پاکدامن. زیبارو.گزارش
5 | 1
سینگل٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٤سنیگل به معانی مختلفی ترجمه شده است. جنگل، تنها، ونام یک اودکلن خوشبونیزمیباشد.گزارش
14 | 3
رد دادن٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١٤جواب ندادن. بی خیال شدنگزارش
18 | 1
اب باریکه٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٤ازهیچی بهتراستگزارش
7 | 0