برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارا پورباقر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برونشکتازی

نوعی اختلال که در آن آسیب به
راههای هوایی منجر به گشاد شدن آنها
میشود و درنهایت نرم و آسیب دیده
میشوند.در این بیماری راهها ...
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 بادی تیپ
بانداژ (تیپینگ) برای بی حرکتی
سیستم عضلانی اسکلتی آسیب دیده
١٣٩٩/١١/٢٤
|

3 نمونه گرفتن از گلو ١٣٩٩/١١/٢٣
|

4 pcl injury
پارگی رباط صلیبی خلفی
١٣٩٩/١١/١٢
|

5 LCL injury
رباط جانبی خارجی زانو
١٣٩٩/١١/١٢
|

6 compartment syndrome
سندروم کامپارتمانت
وضعیتی که در آن بر اثر بالا رفتن
فشار بافت در اندام٫ درد شدیدی
درآن بوجود می آید.
١٣٩٩/١١/١٢
|

7 Shoe insert
کفی کفش
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

8 کار اصلی و مهم ١٣٩٩/١٠/١٣
|

9 فیبروز آنولوس
هر دیسک گردن از دو بخش
تشکیل شده:نوکلئوس پولپوزوس
و فیبروز آنولوس که جنسش فیبروزی
است و در اطراف قرار گرفته
١٣٩٩/١٠/١٠
|

10 تورتیکولی
یا همان انحراف
و کجی گردن
١٣٩٩/١٠/١٠
|

11 بیماری اسب چارلی
یا همان گرفتگی و منقبض شدن
عضلات پا که اغلب
شب ها فرد را درگیر می کند.
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

12 بیماری استنوزیس
یا تنگی کانال نخاعی
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

13 ورجنس
حرکت همزمان دوچشم در جهت مخالف
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

14 آستنوپیا
خستگی چشم
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

15 MCL رباط داخلی زانو ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

16 Uneven shoulders
شانه های نابرابر یا نامتقارن
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|