gusher

/ˈɡʌʃər//ˈɡʌʃə/

آدمی که در بیان احساسات غلو می کند، جوش زن، چاه خودجوش

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: one that gushes.

(2) تعریف: an oil or gas well that flows abundantly.

جمله های نمونه

1. We brought in a gusher on his property.
[ترجمه ترگمان] ما یه \"gusher\" توی property آوردیم
[ترجمه گوگل]ما در اموال خود را به یک جوش آوردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Richard was like a gusher of newly tapped oil spraying about in all directions.
[ترجمه ترگمان]ریچارد مثل توده ای از روغن به تازگی به اطراف پاشیده شده بود که به همه طرف پاشیده می شد
[ترجمه گوگل]ریچارد مانند یک جوش از اسپری های نفتی که به تازگی مورد استفاده قرار گرفته بود، در همه جهات بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mason's gusher was not a big hit in Bondgate either.
[ترجمه ترگمان]تشخیص می سون هم چندان مهم نبود
[ترجمه گوگل]گوشت ماسون هم در Bondgate ضربه بزرگ نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Even before the fires, the two-month gusher in the Gulf of Mexico was threatening the long-term survival of sea turtles.
[ترجمه ترگمان]حتی قبل از آتش سوزی، the دو ماهه در خلیج مکزیک بقای طولانی مدت لاک پشت ها را تهدید کرد
[ترجمه گوگل]حتی قبل از آتش سوزی، گوشت دو ماهه در خلیج مکزیک، بقای طولانی مدت لاک پشت های دریایی را تهدید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. EVER since 192 when the first gusher at Maracaibo roared up with the noise of "a thousand freight trains", the history and destiny of Venezuela has been tied fast to oil.
[ترجمه ترگمان]از سال ۱۹۲ وقتی که اولین gusher در مارا سایبو با سر و صدای \"هزاران قطار باری\" غرید، تاریخچه و سرنوشت ونزویلا به سرعت به نفت بسته شد
[ترجمه گوگل]هر ساله از سال 192 هنگامی که اولین گشت در ماراکایبو با سر و صدا از 'یک هزار قطار حمل و نقل' سرازیر شد، تاریخ و سرنوشت ونزوئلا سریع به نفت متصل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. GUSHER pump design, process and use material provide the product for optimum performance and lasting trouble-free operation.
[ترجمه ترگمان]طراحی پمپ gusher، فرآیند و مواد مصرفی محصول را برای عملکرد بهینه و عملکرد بدون دردسر فراهم می کند
[ترجمه گوگل]طراحی، پردازش و استفاده از پمپ GUSHER محصول را برای عملکرد مطلوب و عملیات بدون دردسر فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. And where did this insane gusher of money come from?
[ترجمه ترگمان]و این پول دیوونه پول از کجا اومده؟
[ترجمه گوگل]و این کج خلقی از کجا آمد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Assuming the BP gusher is stopped and the cleanup successful, government and fishing industry scientists said the Gulf still could rebound to a healthy condition.
[ترجمه ترگمان]با فرض اینکه شرکت BP متوقف شده و پاک سازی موفقیت آمیز باشد، دانشمندان صنعت ماهیگیری و ماهیگیری گفتند که خلیج هنوز می تواند به وضعیت سالمی برسد
[ترجمه گوگل]پیش بینی می شود که GUSH BP متوقف شود و دانشمندان موفق به پاکسازی شوند، دانشمندان دولتی و صنعت ماهیگیری گفتند که خلیج می تواند به شرایط سالم بازگردد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We endeavour to avoid the old, romantic idea of a gusher, which wastes oil and gas.
[ترجمه ترگمان]ما سعی می کنیم از ایده قدیمی و رمانتیک یک gusher اجتناب کنیم که نفت و گاز را هدر می دهد
[ترجمه گوگل]ما تلاش می کنیم که از ایده قدیمی و عاشقانه یک گوشت که از نفت و گاز دور می شود جلوگیری کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. But at the time that complex structure was established, few anticipated the gusher of money about to erupt.
[ترجمه ترگمان]اما در آن زمان که ساختار پیچیده برقرار شد، تعداد کمی از آن ها پیش بینی کردند که در حال انفجار است
[ترجمه گوگل]اما در آن زمان که ساختار پیچیده تاسیس شد، تعداد کمی از پیش بینی های پول نقد در مورد فوران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. And while the price of oil looked like a gusher, consumer and business confidence fell down the well.
[ترجمه ترگمان]و در حالی که قیمت نفت مانند a بود، اعتماد به نفس و تجارت به خوبی کاهش یافت
[ترجمه گوگل]و در حالی که قیمت نفت به نظر می رسید، اعتماد مصرف کننده و کسب و کار به خوبی کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In March 1991 -- almost four years after the consortium was formed -- they struck a gusher in the Cusiana field.
[ترجمه ترگمان]در مارس سال ۱۹۹۱ - تقریبا چهار سال پس از تشکیل این کنسرسیوم، آن ها به یک gusher در میدان Cusiana برخورد کردند
[ترجمه گوگل]در مارس 1991 - تقریبا چهار سال بعد از تشکیل کنسرسیوم - آنها در یک منطقه کوزیانا به زمین خوردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. There were heady times, beginning in 199 when Ultimate Fighting brought in a flow of cash like a Texas gusher.
[ترجمه ترگمان]زمان های هیجان برانگیزی وجود داشت که در سال ۱۹۹ زمانی آغاز شد که مبارزه نهایی منجر به جریان پول نقد مانند a تگزاس شد
[ترجمه گوگل]زمان های پر سر و صدا وجود داشت، از سال 199 شروع شد، زمانی که مبارزه نهایی موجب جاری شدن پول نقد مانند یک گوسفند تگزاس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The Dallas Cowboys are owned by Jerry Jones, an oilman with an ego that would dwarf a gusher.
[ترجمه ترگمان]Cowboys دالاس تحت مالکیت جری جونز، an با an است که یک gusher را تشکیل می دهد
[ترجمه گوگل]کابوی های دالاس متعلق به جری جونز، یک نفتلین با یک ego است که یک کاسه کاسه ای را می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Indeed, if universities turned on the recruiting spigot in China expecting a steady trickle of students, they've gotten a gusher instead.
[ترجمه ترگمان]در واقع، اگر دانشگاه ها روی سطح جذب نیرو در چین رو به رو شوند و انتظار یک رخنه ثابت از دانش آموزان را داشته باشند، به جای آن یک gusher دریافت کرده اند
[ترجمه گوگل]در حقیقت، اگر دانشگاه ها در چین چرخه ی استخدام را انتظار می کشیدند، انتظار می رود که دانش آموزان به طور مداوم در حال پیشرفت باشند، اما به جای آن، یک جادوگر دریافت کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• oil well

پیشنهاد کاربران

فورانگر ( درمورد چاه نفت )
noun
[count] :
someone or something that gushes; especially : an oil well that produces a large and forceful flow of oil

I never knew I was a gusher
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما