برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارا کاوسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Drink with alcohol. ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

2 This stimulate response combination constitutes the behavior of an individual.
این مجموعه ی محرک پاسخ رفتار فرد را شکل می دهد.
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

3 Humanistic psychologists claim that everyone has the capacity to develop to higher levels of maturity and realize his/her full potential if given the ... ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

4 توان بالقوه ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

5 نظریه ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

6 ارائه دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

7 Wundt is considered as the first psychologist and father of experimental psychology.
وونت به عنوان نخستین روان شناس و پدر روان شناسی تجربی قلمداد ...
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

8 جدا شده
For example: psychology broke away from philosophy and physiology and emerged a separate discipline over 100 years ago.
روان شناسی در ...
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

9 Major perspectives in the historical development of psychology
دیدگاه های مهم در توسعه تاریخی روان شناسی
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

10 به طرز باورنکردنی ای ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|