سارا۸۳

سارا۸۳ Sara

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaccount٠٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٠بابت، به علتگزارش
46 | 5
according to٠٠:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٠بنا به گفته، به روایتگزارش
99 | 1
accord٠٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٦/١٠Of your own accord because you want to not because somebody has asked youگزارش
2 | 1
accord٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٠خواست، تمایلگزارش
7 | 1
accompany٠٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٠Go with somebody to a placeگزارش
44 | 1
accommodation٠٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٠A place to stay or liveگزارش
34 | 1
accommodation٠٠:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٠همراهیگزارش
12 | 3
accidentally٠٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٠به طور اتفاقی، به طور غیر منتظرهگزارش
30 | 1
accidental٢٠:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦If something is accidental , it happens by chanceگزارش
7 | 1
accidental٢٠:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦فرعی، غیرمنتظرهگزارش
7 | 1
by accident٢٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦By chance not because you have planned itگزارش
7 | 1
by accident٢٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦شانسی، غیرعمدیگزارش
18 | 1
accident٠٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦وسیله، راهگزارش
41 | 11
access٠٠:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦A way to go into a place or to use somethingگزارش
67 | 2
acceptable٠٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦Allowed by most peopleگزارش
16 | 3
accept٠٠:١١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦دریافت کردن، گرفتن، اعتراف کردنگزارش
41 | 2
accent٠٠:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦The way a person from a certain place or country speaks a languageگزارش
25 | 0
abuse٢٣:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥استعمال کردن، درباره ی کسی خصمانه صحبت کردنگزارش
32 | 1
absurd٢٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥خنده دارگزارش
46 | 1
abstract٢٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Not like a real thingگزارش
60 | 2
abstract٢٣:٤٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥About an idea , not a real thingگزارش
76 | 2
abstract٢٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥ناب، خیالیگزارش
87 | 1
absorb٢٣:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Take in something like liquid or heat, and hold itگزارش
28 | 2
absorb٢٣:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥کشیدن، مکیدنگزارش
53 | 1
absent١٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Not there awayگزارش
21 | 1
absolute١٨:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥مستبدگزارش
32 | 2
absolutely١٨:٠٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Completelyگزارش
87 | 2
absent١٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥پریشان حالگزارش
16 | 1
absence١٨:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥A time when a person or thing is not thereگزارش
23 | 1
abroad١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥به خارج از کشورگزارش
57 | 1
above all١٧:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥More than any other thingsگزارش
25 | 1
above١٧:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥More than a number or priceگزارش
46 | 4
above١٧:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥روی، برافرازگزارش
46 | 3
be about to١٧:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Be going to do something very soonگزارش
39 | 1
about١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥In or to different places or in different directionsگزارش
30 | 6
be about to١٧:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥زود شروع شدنگزارش
18 | 2
about١٧:٤٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥In a placeگزارش
41 | 5
about١٧:٤٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Almostگزارش
39 | 4
about١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥On the subject ofگزارش
44 | 6
about١٧:٤٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥A little more or less thanگزارش
44 | 5
about١٧:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥در مورد، حدود، نزد، همراه، درحوالی/اطراف/گوشه/کنار، پیرامون اینجا/آنجا ( بودن ) ، در اطراف، در حوالی، پیرامونگزارش
83 | 3
abolition١٧:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥The abolition of huntingگزارش
16 | 1
abolish١٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Stop or end something by lawگزارش
25 | 1
abolish١٧:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥نابود کردنگزارش
37 | 2
able١٧:٣٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Be able to have the power and knowledge to do somethingگزارش
41 | 3
able١٧:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥توانا، با استعداد، زرنگگزارش
44 | 5
ability١٧:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥The power and knowledge to do somethingگزارش
39 | 3
abbey١٧:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥A building where religious men or womenگزارش
16 | 2
abandon١٧:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥دست کشیدن از، واگذار کردن، انتقال دادن، نیمه تمام گذاشتنگزارش
37 | 3
abandon١٧:١٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥Stop doing something before it is finishedگزارش
69 | 3