ماریا

ماریا ♥️خدایا عاشقتم ♥️

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdriveing١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤رانندگی فعل راندن در زمان حالگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهgiant١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٣١
• He's a giant of a man.
اون مرد یه غوله
7 | 1