برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari

Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 جهاندار ١٣٩٧/٠٨/١١
|

52 پر خروش ١٣٩٧/٠٨/١١
|

53 نُوردِه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

54 سوزنک ١٣٩٧/٠٨/١١
|

55 سخت گذر ١٣٩٧/٠٨/١١
|

56 دوبندی ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

57 توپا ١٣٩٧/٠٨/١٠
|