برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari

Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیر‌ قابل استفاده ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

2 کاور روی ویدئو ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

3 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

4 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

5 گیمر،یوتیوبر،ولاگر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

6 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

7 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

8 بامداد ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

9 بارگذاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

10 اندریافت بساوایی ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

11 اَبَر ... ، برتر ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

12 آنوس ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

13 پیمان نامه تارکده ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

14 زیست‌یار
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

15 کدبان ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

16 ککنوس ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

17 نگاه دانا بر نادان ، بینش خردمندانه ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

18 چسبانک ، شکلک ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

19 مارپولک
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

20 به راستی که... ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

21 سازمانک،سازمانچه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

22 یورش بر ١٣٩٨/٠١/١٢
|

23 زنهاره ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

24 خوراک زودپز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

25 نسک آویز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

26 شِگِردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

27 شگردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

28 نشیمنگاه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

29 چاپلوس ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

30 انجمن سرپرستان ١٣٩٧/١٢/٠١
|

31 ادابازی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

32 بامداد گاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

33 دستگاه خنیاگری ١٣٩٧/١١/٠١
|

34 نا روا ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

35 خودرویی از گروه خودرو سازی سایپا ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

36 آسمان خراش ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

37 شیرینک مالامال ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

38 سِروِر:پایگاه داده
سِروِر:آشپز
سَروَر: دلبند(عزیز)
سُرور:شادی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

39 نماد ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

40 رایانویسی ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

41 نادیده گرفتن ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

42 آواگیر ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

43 شلیک
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

44 برابر پارسی (آنلاین):براسته
برابر پارسب(آفلاین):بیراسته
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

45 پایگاه پولی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

46 تبهکاران ١٣٩٧/٠٨/١١
|

47 زیادروی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

48 جهاندار ١٣٩٧/٠٨/١١
|

49 پر خروش ١٣٩٧/٠٨/١١
|

50 نُوردِه ١٣٩٧/٠٨/١١
|