برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari

Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شاه فقط کامران شاه ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

2 فرد گشاد و تنبل ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

3 نوامبرِ بدونِ خودارضایی ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

4 غیر‌ قابل استفاده ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

5 کاور روی ویدئو ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

6 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

7 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

8 گیمر،یوتیوبر،ولاگر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

9 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

10 گیمر،یوتیوبر و استریمر ایرانی. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

11 بامداد ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

12 بارگذاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

13 اندریافت بساوایی ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

14 اَبَر ... ، برتر ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

15 آنوس ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

16 پیمان نامه تارکده ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

17 زیست‌یار
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

18 کدبان ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

19 ککنوس ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

20 نگاه دانا بر نادان ، بینش خردمندانه ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

21 چسبانک ، شکلک ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

22 مارپولک
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

23 به راستی که... ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

24 سازمانک،سازمانچه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

25 یورش بر ١٣٩٨/٠١/١٢
|

26 زنهاره ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

27 خوراک زودپز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

28 نسک آویز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

29 شِگِردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

30 شگردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

31 نشیمنگاه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

32 چاپلوس ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

33 انجمن سرپرستان ١٣٩٧/١٢/٠١
|

34 ادابازی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

35 بامداد گاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

36 دستگاه خنیاگری ١٣٩٧/١١/٠١
|

37 نا روا ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

38 خودرویی از گروه خودرو سازی سایپا ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

39 آسمان خراش ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

40 شیرینک مالامال ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

41 سِروِر:پایگاه داده
سِروِر:آشپز
سَروَر: دلبند(عزیز)
سُرور:شادی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

42 نماد ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

43 رایانویسی ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

44 نادیده گرفتن ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

45 آواگیر ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

46 شلیک
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

47 برابر پارسی (آنلاین):براسته
برابر پارسب(آفلاین):بیراسته
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

48 پایگاه پولی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

49 تبهکاران ١٣٩٧/٠٨/١١
|

50 زیادروی ١٣٩٧/٠٨/١١
|