برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامان حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پشتیبان 😎 ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 به معنی نارگیل هست که بهترین استفاده در وست جمله هست coconut🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥 ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

3 Killjoys دشمن خوشی ها ١٣٩٩/١١/١٦
|

4 After noon یعنی بهدظهر نه مورد تاکید ١٣٩٩/١١/١٢
|

5 اسگل میشه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

6 Punish کلمه ای است که کسی یا چیزی می خواهیم مجازات کنیم می گویم punish🤗 ١٣٩٩/١١/٠٥
|

7 توجه مراقبت کردن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

8 خودت ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

9 Play basketball یعنی بازی کردن بسکتبال😘 ١٣٩٩/١٠/١٥
|

10 حیوان شکارچی در جنگل((مانند ))|||شیر|||||😘 ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

11 راستی می توانlndian movie هم گفت ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

12 فیلم هندی =lndian film اما معنی اصلی این به معنی فیلم هندوستانی است نه فیلم هندی که جمله یا داستان تون رو خراب می کند ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

13 مانند like
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 punish
• He punished his child for cursing.
• او نمی دانست نفرین چیز بدی است ولی پدر بازم او را مجازات کرد
١٣٩٩/١١/٠٥
|