برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صمد بهرنگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعل گذشته رفتن و امدن یعنی ترانزیت ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

2 مو خوشگل ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

3 انداختن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

4 میله ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

5 یکی یک چیز ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

6 خفه شو ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

7 لطفا برای تمامی کلمه ها voiceترجمه را بگذارید ممنون از شما ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|