سما

سما

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtongue tie٢٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٩She is suffering from the tongue tieگزارش
9 | 0
the disabled١٤:٤٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦It is often difficult for tge disabled to find jobs.گزارش
5 | 1
develope٢١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦ظاهر شدن یا کردنگزارش
28 | 1
supply١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٩تأمین کردن چیزیگزارش
44 | 1
pose١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٨ایجاد وصیتی دشوار یا خطرناک مثال:tge increase in the number of students poses many problems.گزارش
55 | 1
march٠٦:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٦رژه رفتن They made us march for an hour.گزارش
34 | 1
plus١٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٦بیش ازگزارش
25 | 1
irritation١١:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦سوزش مثال:some drugs can cause stomach irritation.گزارش
30 | 0
job sharing١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٢٢انجام کاری به صورت نوبتی گزارش
41 | 1
give sb up٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٢١The murderer give himself up ( to the police ) .گزارش
14 | 1
give sb up٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢١معرفی کردن ( به پلیس ) ٬لو دادن کسیگزارش
16 | 1
flextime٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٢١سیستم کاری با ساعت کار دلخواهگزارش
60 | 1
extanded family٢٠:٠٧ - ١٣٩٨/٠١/٢١خانواده گستردهگزارش
2 | 0
breakthrough١٩:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٠کسب موفقیت با وجود دشواری هاگزارش
28 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهpeck١٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠
• She pecked me on the cheek.
او گونه ام را به آرامی بوسید
5 | 0
executive٠٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٢١
• High level decisions are made by the company executives.
تصمیمات مهم توسط هیئت رئیسه شرکت گرفته می شوند.
25 | 1