برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سما

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 She is suffering from the tongue tie ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

2 It is often difficult for tge disabled to find jobs. ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

3 ظاهر شدن یا کردن ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

4 تأمین کردن چیزی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

5 ایجاد وصیتی دشوار یا خطرناک
مثال:tge increase in the number of students poses many problems.
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

6 رژه رفتن
They made us march for an hour.
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

7 بیش از ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

8 سوزش
مثال:some drugs can cause stomach irritation.
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

9 انجام کاری به صورت نوبتی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

10 The murderer give himself up(to the police). ١٣٩٨/٠١/٢١
|

11 معرفی کردن(به پلیس)٬لو دادن کسی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

12 سیستم کاری با ساعت کار دلخواه ١٣٩٨/٠١/٢١
|

13 خانواده گسترده ١٣٩٨/٠١/٢١
|

14 کسب موفقیت با وجود دشواری ها ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 peck
• She pecked me on the cheek.
• او گونه ام را به آرامی بوسید
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

2 executive
• High level decisions are made by the company executives.
• تصمیمات مهم توسط هیئت رئیسه شرکت گرفته می شوند.
١٣٩٨/٠١/٢١
|