برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 مرزها ١٣٩٩/٠١/٢١
|

202 سوء استفاده؛ بهره کشی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

203 تهاتر ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

204 مشغول به کار شدن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

205 در نظر داشتن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

206 ارجاع دادن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

207 مقرون به صرفه نبودن= it difficult to afford ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

208 مقرون به صرفه نبودن= it difficult to afford ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

209 نابهنجار ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

210 از این رو ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

211 تهاتر کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

212 نابرابری، بی عدالتی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

213 abundance of = تعداد کثیری از ... ١٣٩٩/٠١/١٩
|

214 فراهم کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

215 حس و حال ١٣٩٩/٠١/١٩
|

216 به معنی تامین معاش هم هست. ١٣٩٩/٠١/١٩
|

217 در برخی جملات بجای هدف هم بکار برده می شود.
مثال having a future orientation = داشتن یک هدف آتی
١٣٩٩/٠١/١٩
|

218 شرایط ١٣٩٩/٠١/١٩
|

219 معطوف به ١٣٩٩/٠١/١٥
|

220 اصلی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

221 مختل شده ١٣٩٩/٠١/١٥
|

222 مختل کردن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

223 مواجهه، رویارویی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

224 ... کافی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

225 جانبازان، کهنه سربازان ١٣٩٩/٠١/١٥
|

226 نبرد، جنگ، پیکار، مبارزه، درگیری ١٣٩٩/٠١/١٥
|

227 برابری، مطابقت، همگونی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

228 بافت سلولی نرم و اسفنجی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

229 نارسایی احتقانی قلب یا نارسایی قلبی CHF ١٣٩٩/٠١/١٥
|

230 نا متناسب ١٣٩٩/٠١/١٤
|

231 در مورد حیوانات می بایست از کلماتی چون گله و رمه استفاده شود. ١٣٩٩/٠١/١٤
|

232 و دیگری ١٣٩٩/٠١/١٤
|

233 تحت کنترل فلان ١٣٩٩/٠١/١٤
|

234 ارزش (اخلاقی یا اجتماعی)؛ ارزش؛ مقدار ١٣٩٩/٠١/١٤
|

235
اخلاقی
١٣٩٩/٠١/١٤
|

236 موانع، محدودیت ها ١٣٩٩/٠١/١٣
|

237 ایجاد شدن در ١٣٩٩/٠١/١٣
|

238 در مقایسه با ١٣٩٩/٠١/١٣
|

239 در بین ١٣٩٩/٠١/١٣
|

240 فرقه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

241 غالبا ١٣٩٩/٠١/١٣
|

242 فردی ، فرد، منحصر به فرد ١٣٩٩/٠١/١٣
|

243 گرایش مذهبی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

244 جایگاه اجتماعی - اقتصادی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

245 اهل فلان جا بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

246 داشتن چیزی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

247 در روان شناسی=هویت، فصل های مشترک ١٣٩٩/٠١/١٣
|

248 اختصاص داده شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

249 وجه مشترک، فصل مشترک ١٣٩٩/٠١/١٣
|

250 تجربه ای ١٣٩٩/٠١/١٣
|