برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در واقع ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 فوریت ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

3 متیل‌دار کردن یا متیلاسیون در شیمی به معنای افزایش یا جانشینی یک گروه متیل به یک مولکول است. ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

4 مغز میانی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

5 احشائی – حسی
عملکرد های احشایی-حسی viscerosensory functions
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

6 هورمون آرژنین وازوپرسین (هورمون ضد ادرار در انسان و بیشتر پستانداران) ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

7 هسته پاراونتیکولار (پیش بطنی) در هیپوتالاموس قرار دارد.
(PVN)
paraventricular nucleus of the hypothalamus
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

8 محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال
سیستم مهمی در پستانداران بوده که وظیفه آن حفظ هموستاز بدن آنهاست. این عملکرد با تنظیم سیستم اعصاب مرکزی؛ غدد درون ...
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

9 جدال
تقابل
کشمکش
١٤٠٠/٠١/١١
|

10 تحقیر. تخریب. دست کم گرفتن ١٤٠٠/٠١/١١
|

11 خود سازمان نایافتگی ١٤٠٠/٠١/١١
|

12 ناب . خالص . بی ریا . حقیقی ١٤٠٠/٠١/١١
|

13 در برخی متون میتوان کلمه ابراز را بکار برد. مثلا ابراز محبت ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

14 همتا نبودن ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

15 پیوستار ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

16 فراهم شدن شرایط ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

17 به ندرت ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

18 حس خلوص
صداقت
خالص
دو رو نباشد
١٣٩٩/١٢/١٢
|

19 نیاز
١٣٩٩/١٢/١٢
|

20 بر انگیختن
١٣٩٩/١٢/١٢
|

21 در متون روانکاوی " بازپروری" ترجمه می شود.
١٣٩٩/١٢/١٢
|

22 در متون روانکاوی"تحریک" ترجمه می شود. ١٣٩٩/١٢/١٢
|

23 بازآفرینی ١٣٩٩/١٢/١٢
|

24 درون روانی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

25 حیرت آور ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

26 کهن الگو
اشاره به نظریه یونگ در روان شناسی دارد
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

27 کنش
انعکاس
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

28 مکانیزم دفاعی بازگشت در متون روانکاوی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

29 در متون روانشناسی "من" ترجمه شده است.
هر چند معادل مناسب به نظر نمی رسد.
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

30 دوباره خلق کردن
بازآفرینی
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

31 التقاط گرایی در متون روان شناسی ارجح است
گزیده گرایی
گلچین گرایی
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

32 خزانه
خزینه
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

33 کنار گذاشته می شوند ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

34 درمانگر حرفه ای ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

35 درمانگر ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

36 فرد ارجاع شده ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

37 نشانه های بارز فلان چیز ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

38 توقف
خاتمه
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

39 ارجاع کردن
در متون روان شناسی به ارجاع بیمار و یا مراجع اشاره دارد.
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

40 در متون روان شناسی اشاره به مکانیسم دفاعی جدا سازی دارد.
١٣٩٩/١٢/٠١
|

41 در متون روانکاوی و روان پویشی اشاره به نظریه روابط موضوعی دارد.
good and bad objects
١٣٩٩/١٢/٠١
|

42 فراهم می کند ١٣٩٩/١٢/٠١
|

43 رشک آلت در مفاهیم روانکاوی ١٣٩٩/١٢/٠١
|

44 رشک در مفاهیم روانکاوی ١٣٩٩/١٢/٠١
|

45 ویزیت ١٣٩٩/١٢/٠١
|

46 توجیه ١٣٩٩/١٢/٠١
|

47 چشم و هم چشمی
١٣٩٩/١٢/٠١
|

48 حضور ١٣٩٩/١٢/٠١
|

49 انتقال در مفاهیم روانکاوی.

انتقال متقابل = countertransference
١٣٩٩/١٢/٠١
|

50 مفهومی روانکاوی است.

انتقال متقابل
١٣٩٩/١٢/٠١
|