برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شفاف ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

2 مبهم
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

3 انکار کردن ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

4 قدرتمند؛ توانا؛ توانمند ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

5 گاهی اوقات "متفاوت" هم ترجمه خوبی به نظر می رسد. ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

6 رویایی ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

7 رویایی ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

8 گم و گور شد
ناپدید شد
محو شد
منقرض شد
١٤٠٠/٠٣/١٧
|

9 بدون شک ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

10 نامزد
مجذوب
درگیر
١٤٠٠/٠٣/١٧
|

11 حیطه اختیارات ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

12 محافظ ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

13 به عهده....
the responsibility for such a decision usually rests with the therapist
١٤٠٠/٠٣/١٧
|

14 قانع کننده؛ منطقی؛ قابل قبول ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

15 زیان بخش ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

16 از سر لجبازی ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

17 فهمیده شده
درک شده
١٤٠٠/٠٣/١٦
|

18 پویا
pschodynamic = روان پویشی
١٤٠٠/٠٣/١٦
|

19 به طور ناخواسته ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

20 در موارد نادر ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

21 سطحی ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

22 انحصار طلبی- تک قطبی بودن - خودشیفتگی - تک محوری ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

23 کنار گذاشته شدن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

24 مصون بودن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

25 ایمنی پذیری
اشاره دارد به اندازه گیری واکنش ایمنی ناشی از آنتی ژن.
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

26 سجاف خلفی
شکاف خلفی
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

27 خلفی ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

28 سجاف؛ شکاف ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

29 بیوسنتر
بیوسَنتز یا زیست‌هَندایش به فرآیندی در سلول جانداران می‌گویند که در آن سوبستراها به کمک آنزیم‌های ویژه‌ای کاتالیز و به فرآورده‌های پیچیده ...
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

30 تریپتوفان هیدروکسیلاز
به اختصار TPH
تریپتوفان هیدروکسیلاز آنزیمی است که در سنتز انتقال دهنده عصبی سروتونین نقش دارد.
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

31 مخفف tryptophan hydroxylase
تریپتوفان هیدروکسیلاز
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

32 داروی فن فلورامین

این دارو با اثر بر روی مسیر سروتونین در دستگاه عصبی مرکزی با تخلیه سروتونین و کاهش بازجذبش باعث کاهش متابولیت سروتونین در CS ...
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

33 مایع مغزی-نخاعی = به اختصار CSF ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

34 مخفف cerebrospinal fluid
مایع مغزی-نخاعی
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

35 مخفف 5-hydroxyindoleacetic acid
5-هیدروکسی‌ایندولیستیک اسید
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

36 متابولیت
در علم بیوشیمی مواد شرکت‌کننده در متابولیسم یا سوخت و ساز سلولی را متابولیت می‌نامند.
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

37 5-هیدروکسی‌ایندولیستیک اسید به اختصار 5-HIAA ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

38 اگزوم
در مجموع تمام اگزونهای یک ژنوم را اگزوم می نامند و روش تعیین توالی اگزوم را WES می گویند.
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

39 در متون روان شناختی "پرخاشگری" ترجمه می شود. ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

40 نا امیدی ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

41 مدل استرس -بیماری
یا همان مدل استرس-بیماری پذیری
١٤٠٠/٠٣/١٣
|

42 وسواس گونه برای خوب درآوردن کار ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

43 رفتارهای خود آسیب رسان ١٤٠٠/٠٣/١١
|

44 خود کرده
خود آسیب رسان
١٤٠٠/٠٣/١١
|

45 خودکشی کامل
١٤٠٠/٠٣/١١
|

46 انتقال دهنده های سروتونین

١٤٠٠/٠٣/١١
|

47 آسیب شناسی سیستم عصبی
نووپاتولوژیک
١٤٠٠/٠٣/١١
|

48 آناتومی سیستم عصبی
١٤٠٠/٠٣/١١
|

49 پلی آمین ١٤٠٠/٠٣/١١
|

50 فاکتورهای نوروتروفیک
neurotrophic factors یا به اختصار NTFs؛ گروهی از زیست‌مولکول‌ها هستند که تقریباً همگی از پپتید یا پروتئین‌های کوچک بوده و در ...
١٤٠٠/٠٣/١١
|