سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpurists٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣پاکدستگزارش
0 | 1
encourage٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢پرورانیدن، به اوج رساندنگزارش
0 | 0
frustration٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢احساس ناکامی، ناخشنودی، استیصال، نا امیدیگزارش
0 | 0
gratification٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢رضایت مندیگزارش
2 | 0
opaqueness٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢ابهامگزارش
0 | 0
transparecy١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤شفافگزارش
0 | 0
opaqueness١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤مبهم گزارش
0 | 0
disowning٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٨انکار کردنگزارش
0 | 0
all powerful١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨قدرتمند؛ توانا؛ توانمندگزارش
0 | 0
markedly١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧گاهی اوقات "متفاوت" هم ترجمه خوبی به نظر می رسد.گزارش
0 | 1
surrealistic١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧رویاییگزارش
0 | 0
surreal١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧رویاییگزارش
2 | 1
disappeared١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧گم و گور شد ناپدید شد محو شد منقرض شدگزارش
2 | 0
not surprisingly١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧بدون شکگزارش
2 | 2
engage١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نامزد مجذوب درگیرگزارش
5 | 0
purview٠٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧حیطه اختیاراتگزارش
0 | 0
gatekeeper٠٣:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧محافظگزارش
5 | 1
rest٠٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٧به عهده. . . . the responsibility for such a decision usually rests with the therapistگزارش
0 | 0
reasonably٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧قانع کننده؛ منطقی؛ قابل قبولگزارش
0 | 0
hurt٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٧زیان بخشگزارش
2 | 1
stubbornly٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧از سر لجبازیگزارش
5 | 0
understood٢٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦فهمیده شده درک شدهگزارش
0 | 1
dynamic١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦پویا pschodynamic = روان پویشیگزارش
2 | 0
unduly١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦به طور ناخواستهگزارش
0 | 0
in rare instances١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦در موارد نادرگزارش
0 | 0
rudimentary١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦سطحیگزارش
2 | 0
monopolization١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥انحصار طلبی - تک قطبی بودن - خودشیفتگی - تک محوریگزارش
0 | 0
dumping١٤:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کنار گذاشته شدنگزارش
2 | 0
insulated١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مصون بودنگزارش
5 | 0
raphe١٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٣سجاف؛ شکافگزارش
2 | 0
immunoreactivity١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٣ایمنی پذیری اشاره دارد به اندازه گیری واکنش ایمنی ناشی از آنتی ژن.گزارش
7 | 0
the dorsal raphe١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٣سجاف خلفی شکاف خلفیگزارش
5 | 0
dorsal١٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٣خلفیگزارش
0 | 0
biosynthesis١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٣بیوسنتر بیوسَنتز یا زیست هَندایش به فرآیندی در سلول جانداران می گویند که در آن سوبستراها به کمک آنزیم های ویژه ای کاتالیز و به فرآورده های پیچیده تر ... گزارش
2 | 0
tryptophan hydroxylase١٤:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٣تریپتوفان هیدروکسیلاز به اختصار TPH تریپتوفان هیدروکسیلاز آنزیمی است که در سنتز انتقال دهنده عصبی سروتونین نقش دارد.گزارش
0 | 0
tph١٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٣مخفف tryptophan hydroxylase تریپتوفان هیدروکسیلازگزارش
0 | 0
fenfluramine١٤:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٣داروی فن فلورامین این دارو با اثر بر روی مسیر سروتونین در دستگاه عصبی مرکزی با تخلیه سروتونین و کاهش بازجذبش باعث کاهش متابولیت سروتونین در CSF می ش ... گزارش
0 | 0
cerebrospinal fluid١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٣مایع مغزی - نخاعی = به اختصار CSFگزارش
0 | 0
CSF١٤:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٣مخفف cerebrospinal fluid مایع مغزی - نخاعیگزارش
0 | 0
5 hiaa١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٣مخفف 5 - hydroxyindoleacetic acid 5 - هیدروکسی ایندولیستیک اسیدگزارش
0 | 0
metabolite١٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٣متابولیت در علم بیوشیمی مواد شرکت کننده در متابولیسم یا سوخت و ساز سلولی را متابولیت می نامند.گزارش
7 | 0
5 hydroxyindoleacetic acid١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٣5 - هیدروکسی ایندولیستیک اسید به اختصار 5 - HIAAگزارش
0 | 0
exome١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٣اگزوم در مجموع تمام اگزونهای یک ژنوم را اگزوم می نامند و روش تعیین توالی اگزوم را WES می گویند.گزارش
2 | 0
aggression٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٣در متون روان شناختی "پرخاشگری" ترجمه می شود.گزارش
7 | 0
the stress–diathesis model٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٣مدل استرس - بیماری یا همان مدل استرس - بیماری پذیریگزارش
0 | 0
foci١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٢وسواس گونه برای خوب درآوردن کارگزارش
0 | 0
suicide completion١٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١١خودکشی کامل گزارش
0 | 0
serotonergic١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١١انتقال دهنده های سروتونین گزارش
5 | 0
neuropathologic١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١١آسیب شناسی سیستم عصبی نووپاتولوژیکگزارش
0 | 0
neuroanatomic١٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/١١آناتومی سیستم عصبی گزارش
0 | 0