سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpulled away١٩:٣٤ - ١٤٠١/٠١/٢٢از . . . دور شدگزارش
0 | 0
validate١١:١١ - ١٤٠٠/١١/١٢در متون روانشناسی "اعتبارسنجی"گزارش
0 | 1
discussion٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/١١/١١در مقالات علمی "بحث و نتیجه گیری"گزارش
7 | 1
tangible١٩:٣١ - ١٤٠٠/١١/١٠ملموس، واقعی مثال the tangible aid > کمک های واقعی، کمک های ملموس Refers to the physical, emotional or financial assistance provided or perceived to ... گزارش
0 | 0
the community sample١٩:٠٥ - ١٤٠٠/١١/١٠افراد نمونه جمعیت عمومیگزارش
0 | 0
fit٢٠:١١ - ١٤٠٠/١١/٠٩در تحلیل عاملی "برازش" ترجمه می شود.گزارش
0 | 0
eigenvalues١٢:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٠٧مقادیر ویژه در تحلیل عاملی مقدار ویژه میزان وارایانس تبیین شده بوسیله هر عامل را بیان می کند. یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد عاملها ، مقدار ویژ ... گزارش
2 | 0
scree plot١١:٥١ - ١٤٠٠/١١/٠٧در آمار و تحلیل اکتشافی " نمودار سنگریزه"گزارش
0 | 0
fitting١٢:٣٥ - ١٤٠٠/١١/٠٥در مباحث آماری تحلیل عاملی؛ "برازش" ترجمه می گردد.گزارش
2 | 0
oblique١٢:١٧ - ١٤٠٠/١١/٠٥مورب ( نامتعامد )گزارش
0 | 1
made١٨:٠٥ - ١٤٠٠/١١/٠٤مجبور شدن . . . made you promise to مجبور شدید تعهد بدهید که . . .گزارش
5 | 0
items١٧:٣٣ - ١٤٠٠/١١/٠٤در پرسشنامه های روان شناختی و سایر متون، می توان از عبارت گویه نیز استفاده کرد.گزارش
2 | 0
literature٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/١٠/١٣مقالات و متون علمیگزارش
7 | 0
engagement٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/١٠/١٣درگیری مشارکتگزارش
0 | 1
physical scarring٢٠:٢١ - ١٤٠٠/١٠/١١جراحات فیزیکیگزارش
0 | 0
development١٩:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/١١تدوین، توسعه، بسط و گسترش، ابداع، رشد، تحولگزارش
0 | 0
non suicidal self injury١٩:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/١١خودآسیبی غیر خودکشی گرایانهگزارش
0 | 0
purists٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣پاکدستگزارش
0 | 1
encourage٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢پرورانیدن، به اوج رساندنگزارش
5 | 0
frustration٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢احساس ناکامی، ناخشنودی، استیصال، نا امیدیگزارش
2 | 0
gratification٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢رضایت مندیگزارش
5 | 1
opaqueness٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢ابهامگزارش
5 | 0
transparecy١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤شفافگزارش
0 | 0
opaqueness١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤مبهم گزارش
2 | 1
disowning٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٨انکار کردنگزارش
0 | 0
all powerful١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨قدرتمند؛ توانا؛ توانمندگزارش
0 | 0
markedly١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧گاهی اوقات "متفاوت" هم ترجمه خوبی به نظر می رسد.گزارش
2 | 1
surrealistic١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧رویاییگزارش
5 | 0
surreal١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧رویاییگزارش
7 | 1
disappeared١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧گم و گور شد ناپدید شد محو شد منقرض شدگزارش
2 | 0
not surprisingly١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧بدون شکگزارش
12 | 3
engage١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نامزد مجذوب درگیرگزارش
5 | 1
purview٠٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧حیطه اختیاراتگزارش
5 | 0
gatekeeper٠٣:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧محافظگزارش
9 | 1
rest٠٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٧به عهده. . . . the responsibility for such a decision usually rests with the therapistگزارش
2 | 0
reasonably٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٧قانع کننده؛ منطقی؛ قابل قبولگزارش
7 | 1
hurt٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٧زیان بخشگزارش
7 | 1
stubbornly٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧از سر لجبازیگزارش
7 | 0
understood٢٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦فهمیده شده درک شدهگزارش
5 | 1
dynamic١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦پویا pschodynamic = روان پویشیگزارش
2 | 0
unduly١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦به طور ناخواستهگزارش
0 | 0
in rare instances١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦در موارد نادرگزارش
0 | 0
rudimentary١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦سطحیگزارش
12 | 0
monopolization١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥انحصار طلبی - تک قطبی بودن - خودشیفتگی - تک محوریگزارش
2 | 0
dumping١٤:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کنار گذاشته شدنگزارش
5 | 0
insulated١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مصون بودنگزارش
9 | 0
raphe١٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٣سجاف؛ شکافگزارش
2 | 0
immunoreactivity١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٣ایمنی پذیری اشاره دارد به اندازه گیری واکنش ایمنی ناشی از آنتی ژن.گزارش
7 | 0
the dorsal raphe١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٣سجاف خلفی شکاف خلفیگزارش
5 | 0
dorsal١٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٣خلفیگزارش
5 | 0