برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی

سجاد صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 احساس سربار بودن ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

2 سایق ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

3 تحمل کردن
She responded by saying, “Look what I put up with.”
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

4 ابتلا؛ دارای علامت ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

5 کارشناسی شده ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

6 منصب یا سمت همزمان
به عنوان مثال: او همزمان، سمتی در گروه ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه ... دارد.
He has a joint appointment with the Department ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

7 مشتاقانه
علاقه مشتاقانه = an avid interest
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

8 سلامت-از-راه دور ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

9 بیان جنسی؛ ولی بهتر است در متون روان شناسی از "رفتار جنسی" استفاده شود. ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

10 علوم انسانی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

11 جهت گیری یا گرایش جنسی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

12 در متون روان شناسی تاب آوری ترجمه می شود. ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

13 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی = Master’s of Education in Educational Psychology ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

14 استاد معین؛ عضو هیأت علمی وابسته؛ استاد حق التدریسی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

15 adjunct professor = استاد معین؛ عضو هیأت علمی وابسته؛ استاد حق التدریسی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

16 سیستم اداری
ترویج یک سیستم اداری صاحب صلایت = cultivate a competency regimen
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

17 آرمان گرایانه

تدوین دستورالعمل های آرمان گرایانه = creating aspirational guidelines
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

18 تجلیل کردن، ستودن، تقدیر بعمل آوردن، تحسین کردن، تعریف کردن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

19 مزید بر موارد فوق؛ می توان از "بر طرف کردن" نیز استفاده نمود. ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

20 انحراف، عملیات انحرافی، انحراف از جهت، عدول، تفریح، سرگرمی، مشغولیت، کژ راهه

مشغول نمودن بخش اورژانس = emergency department diversions

١٣٩٩/٠٣/١٦
|

21 گروه، واحد، وزارت خانه، دپارتمان، بخش

بخش اورژانس = emergency department
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

22 صرفه جویی در هزینه ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

23 تامین سلامت روانی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

24 عدالت اجتماعی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

25 محروم؛ کم برخوردار؛ تحت حمایت ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

26 معطل شدن؛ فس فس کردن؛ دست دست کردن؛ درنگ کردن؛ طول دادن؛ دوام آوردن؛ وقت تلف کردن؛ تعلل کردن و ... ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

27 نادر ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

28 در صورت امکان ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

29 شک و تردید، دو دلی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

30 اصطلاحات
the idiosyncrasies of the technology = اصطلاحات فناوری
١٣٩٩/٠٣/١١
|

31 ظرافت ها ١٣٩٩/٠٣/١١
|

32 بالینی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

33 به لحاظ بالینی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

34 در متون روان شناسی و علی الخصوص متون روان تحلیلی؛ واژه "اتحاد و یا پیمان" ترجمه می شود.
therapeutic alliance = اتحاد درمانی؛ پیمان درمانی
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

35 مباحثه، مکالمه، گفت و گو، ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

36 ترجمه صحیح inventory در متون روان شناسی "سیاهه" است.
تفاوت های ساختاری و فنی بین "سیاهه" ؛ "پرسشنامه"؛ "تست" و "آزمون" وجود دارد.
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

37 ترجمه صحیح inventory در متون روان شناسی "سیاهه" است.
تفاوت های ساختاری و فنی بین "سیاهه" ؛ "پرسشنامه"؛ "تست" و "آزمون" وجود دارد.
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

38 مراقب بودن ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

39 مواجهه
به عنوان مثال "تکنیک های مواجهه طولانی مدت" که در روان درمانی تروما مورد استفاده قرار می گیرد.
prolonged exposure techniques
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

40 کاربرگ ها ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

41 کاربرگ ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

42 تجهیزات کمکی
به عنوان مثال سمعک برای ناشنوایان
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

43 گواهی فعالیت؛ جواز کسب؛ پروانه کسب ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

44 قوانین ایالتی و فدرال ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

45 بطور کلی؛ اساسا؛ علی القاعده؛ قاعدتا؛ اساسا؛ عموما ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

46 در متون روان شناسی و مباحث اخلاقی؛ "صلاحیت" ترجمه می شود. ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

47 صلاحیت حرفه ای ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

48 ارسال؛ اعزام
a technician will have to be dispatched to the site = یک تکنسین باید به پایگاه اعزام شود.
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

49 مهیا، مجهز ، آماده ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

50 در برخی جملات "آشنا شدن" هم می توان ترجمه کرد.
come in with some technical skills = آشنا شدن با برخی مهارت های فنی
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|