سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهexplosively٢٠:١٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٦شدیداًگزارش
0 | 0
exhibitionistic٢٠:٠٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٦خودنمایی یکی از ویژگی های بارز افراد دارای شخصیت نمایشیگزارش
0 | 0
personality١٩:٢٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥در روان شناسی شخصیت، بین سه واژه personality, character, and temperament تفاوت وجود دارد. Personality = شخصیت Charachter = منش Temprement = سرشتگزارش
0 | 0
temperament١٩:٢٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥در روان شناسی شخصیت، بین سه واژه personality, character, and temperament تفاوت وجود دارد. Personality = شخصیت Charachter = منش Temprement = سرشتگزارش
0 | 0
character١٩:٢٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥در روان شناسی شخصیت، بین سه واژه personality, character, and temperament تفاوت وجود دارد. Personality = شخصیت Charachter = منش Temprement = سرشتگزارش
0 | 0
analogous١٨:٥٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥شبیهگزارش
0 | 0
fianc١٥:١١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥fianc�e نامزد مونث fianc� نامزد مذکرگزارش
0 | 0
digital nssi١٠:٤٦ - ١٤٠١/٠٦/٢٥Digital NSSI اشاره دارد به رفتارهای خودآسیبی غیر خودکشی گرایانه وابسته با فیلم برداری و اشتراک گذاری آن در رسانه های جمعیگزارش
0 | 1
enssi١٠:٤٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٥ENSSI اشاره دارد به Engagement in Non Suicidal Self - Injury درگیر شدن در رفتارهای خودآسیبی غیر خودکشی گرایانهگزارش
0 | 0
nssi١٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٥اشاره دارد به Non Suicidal Self - Injury خودآسیبی غیر خودکشی گرایانهگزارش
2 | 0
as is٢١:٣٠ - ١٤٠١/٠٦/١٩به همان اندازهگزارش
2 | 0
delusional parasitosis٢٠:٢٩ - ١٤٠١/٠٦/١٩هذیان پارازیتوز انگل هذیانی یک وضعیت روانپزشکی است که در آن بیماران این باور غلط را دارند که آنها آلوده به انگل های پوست مانند شپش، کک، عنکبوت، کرم ... گزارش
0 | 0
agitated٢٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/١٩بی قرار آشفته پریشان حال مضطرب تحریک پذیرگزارش
9 | 1
eye gouging١٥:٥٩ - ١٤٠١/٠٦/١٩فروکردن انگشت در چشم = رفتاری در کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان مبتلا به اوتیسمگزارش
0 | 1
self stimulation١٧:٤٧ - ١٤٠١/٠٦/١١خودانگیختگیگزارش
2 | 0
self pity١٧:٤٢ - ١٤٠١/٠٦/١١حس ترحم نسبت به خودگزارش
7 | 1
boredom١٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٦/١١احساس ملالت و دلزدگیگزارش
0 | 0
popping١٧:٣٤ - ١٤٠١/٠٦/١١ترکاندن popping a balloonگزارش
9 | 0
swirling١٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/١١سرایت swirling emotion = سرایت هیجانگزارش
0 | 0
untenable١٧:٢٣ - ١٤٠١/٠٦/١١غیرمنطقی توجیه ناپذیرگزارش
5 | 0
healer١٦:٢٣ - ١٤٠١/٠٦/١١گاهی منظور، شفادهنده مذهبی استگزارش
2 | 0
reclaim١٦:١٤ - ١٤٠١/٠٦/١١بهبودی بازیافت بازسازیگزارش
0 | 0
accommodate١٦:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/١١قرار دادن، جای دادنگزارش
2 | 0
pulled away١٩:٣٤ - ١٤٠١/٠١/٢٢از . . . دور شدگزارش
0 | 0
validate١١:١١ - ١٤٠٠/١١/١٢در متون روانشناسی "اعتبارسنجی"گزارش
0 | 1
discussion٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/١١/١١در مقالات علمی "بحث و نتیجه گیری"گزارش
46 | 1
tangible١٩:٣١ - ١٤٠٠/١١/١٠ملموس، واقعی مثال the tangible aid > کمک های واقعی، کمک های ملموس Refers to the physical, emotional or financial assistance provided or perceived to ... گزارش
0 | 0
the community sample١٩:٠٥ - ١٤٠٠/١١/١٠افراد نمونه جمعیت عمومیگزارش
0 | 0
fit٢٠:١١ - ١٤٠٠/١١/٠٩در تحلیل عاملی "برازش" ترجمه می شود.گزارش
7 | 1
eigenvalues١٢:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٠٧مقادیر ویژه در تحلیل عاملی مقدار ویژه میزان وارایانس تبیین شده بوسیله هر عامل را بیان می کند. یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد عاملها ، مقدار ویژ ... گزارش
5 | 0
scree plot١١:٥١ - ١٤٠٠/١١/٠٧در آمار و تحلیل اکتشافی " نمودار سنگریزه"گزارش
0 | 0
fitting١٢:٣٥ - ١٤٠٠/١١/٠٥در مباحث آماری تحلیل عاملی؛ "برازش" ترجمه می گردد.گزارش
9 | 0
oblique١٢:١٧ - ١٤٠٠/١١/٠٥مورب ( نامتعامد )گزارش
0 | 1
made١٨:٠٥ - ١٤٠٠/١١/٠٤مجبور شدن . . . made you promise to مجبور شدید تعهد بدهید که . . .گزارش
7 | 0
items١٧:٣٣ - ١٤٠٠/١١/٠٤در پرسشنامه های روان شناختی و سایر متون، می توان از عبارت گویه نیز استفاده کرد.گزارش
5 | 0
literature٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/١٠/١٣مقالات و متون علمیگزارش
9 | 0
engagement٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/١٠/١٣درگیری مشارکتگزارش
7 | 1
physical scarring٢٠:٢١ - ١٤٠٠/١٠/١١جراحات فیزیکیگزارش
0 | 0
development١٩:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/١١تدوین، توسعه، بسط و گسترش، ابداع، رشد، تحولگزارش
9 | 1
non suicidal self injury١٩:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/١١خودآسیبی غیر خودکشی گرایانهگزارش
2 | 0
purists٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣پاکدستگزارش
0 | 1
encourage٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢پرورانیدن، به اوج رساندنگزارش
5 | 0
frustration٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢احساس ناکامی، ناخشنودی، استیصال، نا امیدیگزارش
7 | 1
gratification٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢رضایت مندیگزارش
7 | 1
opaqueness٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢ابهامگزارش
7 | 0
transparecy١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤شفافگزارش
0 | 0
opaqueness١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤مبهم گزارش
2 | 1
disowning٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٨انکار کردنگزارش
2 | 0
all powerful١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨قدرتمند؛ توانا؛ توانمندگزارش
0 | 0
markedly١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧گاهی اوقات "متفاوت" هم ترجمه خوبی به نظر می رسد.گزارش
5 | 1