برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی

سجاد صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 نابهنجار ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

152 از این رو ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

153 تهاتر کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

154 نابرابری، بی عدالتی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

155 abundance of = تعداد کثیری از ... ١٣٩٩/٠١/١٩
|

156 فراهم کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

157 حس و حال ١٣٩٩/٠١/١٩
|

158 به معنی تامین معاش هم هست. ١٣٩٩/٠١/١٩
|

159 در برخی جملات بجای هدف هم بکار برده می شود.
مثال having a future orientation = داشتن یک هدف آتی
١٣٩٩/٠١/١٩
|

160 شرایط ١٣٩٩/٠١/١٩
|

161 معطوف به ١٣٩٩/٠١/١٥
|

162 اصلی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

163 مختل شده ١٣٩٩/٠١/١٥
|

164 مختل کردن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

165 مواجهه، رویارویی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

166 ... کافی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

167 جانبازان، کهنه سربازان ١٣٩٩/٠١/١٥
|

168 نبرد، جنگ، پیکار، مبارزه، درگیری ١٣٩٩/٠١/١٥
|

169 برابری، مطابقت، همگونی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

170 بافت سلولی نرم و اسفنجی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

171 نارسایی احتقانی قلب یا نارسایی قلبی CHF ١٣٩٩/٠١/١٥
|

172 نا متناسب ١٣٩٩/٠١/١٤
|

173 در مورد حیوانات می بایست از کلماتی چون گله و رمه استفاده شود. ١٣٩٩/٠١/١٤
|

174 و دیگری ١٣٩٩/٠١/١٤
|

175 تحت کنترل فلان ١٣٩٩/٠١/١٤
|

176 ارزش (اخلاقی یا اجتماعی)؛ ارزش؛ مقدار ١٣٩٩/٠١/١٤
|

177
اخلاقی
١٣٩٩/٠١/١٤
|

178 موانع، محدودیت ها ١٣٩٩/٠١/١٣
|

179 ایجاد شدن در ١٣٩٩/٠١/١٣
|

180 در مقایسه با ١٣٩٩/٠١/١٣
|

181 در بین ١٣٩٩/٠١/١٣
|

182 فرقه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

183 غالبا ١٣٩٩/٠١/١٣
|

184 فردی ، فرد، منحصر به فرد ١٣٩٩/٠١/١٣
|

185 گرایش مذهبی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

186 جایگاه اجتماعی - اقتصادی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

187 اهل فلان جا بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

188 داشتن چیزی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

189 در روان شناسی=هویت، فصل های مشترک ١٣٩٩/٠١/١٣
|

190 اختصاص داده شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

191 وجه مشترک، فصل مشترک ١٣٩٩/٠١/١٣
|

192 تجربه ای ١٣٩٩/٠١/١٣
|

193 ابزار ١٣٩٩/٠١/١٣
|

194 کارورز بالینی، کارآموز بالینی، فرد تحت نظارت بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

195 مهیا سازی نظارت بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

196 نظارت بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

197 ناظر بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

198 می پردازد؛ بر طرف میکند ١٣٩٩/٠١/١٢
|

199 در محدوده؛ درون...؛ در طی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

200 ویژگی ها، امکانات، اختیارات، آزادی ١٣٩٩/٠١/١٢
|