برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی

سجاد صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 تهاتر کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

152 نابرابری، بی عدالتی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

153 abundance of = تعداد کثیری از ... ١٣٩٩/٠١/١٩
|

154 فراهم کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

155 حس و حال ١٣٩٩/٠١/١٩
|

156 به معنی تامین معاش هم هست. ١٣٩٩/٠١/١٩
|

157 در برخی جملات بجای هدف هم بکار برده می شود.
مثال having a future orientation = داشتن یک هدف آتی
١٣٩٩/٠١/١٩
|

158 شرایط ١٣٩٩/٠١/١٩
|

159 معطوف به ١٣٩٩/٠١/١٥
|

160 اصلی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

161 مختل شده ١٣٩٩/٠١/١٥
|

162 مختل کردن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

163 مواجهه، رویارویی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

164 ... کافی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

165 جانبازان، کهنه سربازان ١٣٩٩/٠١/١٥
|

166 نبرد، جنگ، پیکار، مبارزه، درگیری ١٣٩٩/٠١/١٥
|

167 برابری، مطابقت، همگونی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

168 بافت سلولی نرم و اسفنجی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

169 نارسایی احتقانی قلب یا نارسایی قلبی CHF ١٣٩٩/٠١/١٥
|

170 نا متناسب ١٣٩٩/٠١/١٤
|

171 در مورد حیوانات می بایست از کلماتی چون گله و رمه استفاده شود. ١٣٩٩/٠١/١٤
|

172 و دیگری ١٣٩٩/٠١/١٤
|

173 تحت کنترل فلان ١٣٩٩/٠١/١٤
|

174 ارزش (اخلاقی یا اجتماعی)؛ ارزش؛ مقدار ١٣٩٩/٠١/١٤
|

175
اخلاقی
١٣٩٩/٠١/١٤
|

176 موانع، محدودیت ها ١٣٩٩/٠١/١٣
|

177 ایجاد شدن در ١٣٩٩/٠١/١٣
|

178 در مقایسه با ١٣٩٩/٠١/١٣
|

179 در بین ١٣٩٩/٠١/١٣
|

180 فرقه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

181 غالبا ١٣٩٩/٠١/١٣
|

182 فردی ، فرد، منحصر به فرد ١٣٩٩/٠١/١٣
|

183 گرایش مذهبی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

184 جایگاه اجتماعی - اقتصادی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

185 اهل فلان جا بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

186 داشتن چیزی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

187 در روان شناسی=هویت، فصل های مشترک ١٣٩٩/٠١/١٣
|

188 اختصاص داده شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

189 وجه مشترک، فصل مشترک ١٣٩٩/٠١/١٣
|

190 تجربه ای ١٣٩٩/٠١/١٣
|

191 ابزار ١٣٩٩/٠١/١٣
|

192 کارورز بالینی، کارآموز بالینی، فرد تحت نظارت بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

193 مهیا سازی نظارت بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

194 نظارت بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

195 ناظر بالینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

196 می پردازد؛ بر طرف میکند ١٣٩٩/٠١/١٢
|

197 در محدوده؛ درون...؛ در طی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

198 ویژگی ها، امکانات، اختیارات، آزادی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

199 دایره نفوذ ١٣٩٩/٠١/١٢
|