برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 گواهی فعالیت؛ جواز کسب؛ پروانه کسب ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

102 قوانین ایالتی و فدرال ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

103 بطور کلی؛ اساسا؛ علی القاعده؛ قاعدتا؛ اساسا؛ عموما ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

104 در متون روان شناسی و مباحث اخلاقی؛ "صلاحیت" ترجمه می شود. ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

105 صلاحیت حرفه ای ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

106 ارسال؛ اعزام
a technician will have to be dispatched to the site = یک تکنسین باید به پایگاه اعزام شود.
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

107 مهیا، مجهز ، آماده ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

108 در برخی جملات "آشنا شدن" هم می توان ترجمه کرد.
come in with some technical skills = آشنا شدن با برخی مهارت های فنی
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

109 آشنا به فناوری
خوره تکنولوژی
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

110 فرا گرفتن، یاد گرفتن ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

111 عیب یابی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

112 جامع؛ فراگیر؛ کلی؛ عمومی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

113 تعداد معدودی از ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

114 جعل هویت ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

115 در قبال = with respect to ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

116 دارای اختیار قانونی؛ صلاحیت دار ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

117 "Good Standing" یا "Certificate of Good Standing" یا گواهی حسن انجام کار (عدم سوء پیشینه)؛ مدرکی رسمی با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی/روان شناسی است ... ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

118 "Good Standing" یا "Certificate of Good Standing" یا گواهی حسن انجام کار (عدم سوء پیشینه)؛ مدرکی رسمی با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی/روان شناسی است ... ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

119 فوق الذکر؛ همانطور که در بالا اشاره شد ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

120 تدوین
Establishment of policies = تدوین سیاست ها
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

121 بجز امنیت، سلامت هم معادل خوبی است.
Security of test =سلامت آزمون،
در متون روان شناسی؛ واژه "سلامت" ترجمه بهتری از" امنیت" به نظر می آید.
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

122 در متون روانشناسی "رازداری" ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

123 روش رسانه های سمعی و بصری ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

124 بهره مندان، مخدوم، مصرف کنندگان، دریافت کنندگان ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

125 در متون روانشناسی "مراجع" ترجمه می شود. ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

126 فرهیخته، روشنفکر ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

127 فرهیختگی، روشنفکری ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

128 تحول، تکوین، تکامل، فرگشت ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

129 پیشگفتار، مقدمه ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

130 متعهد ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

131 تشکیل می دهد ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

132 طرد شدن، از چشم افتادن، از وجهه عموم افتادن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

133 کافی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

134 کارورزی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

135 فاقد بیمه ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

136 آموزش، تحصیلات
lesseducation = تحصیلات کمتر
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

137 طرد شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

138 انگ ، داغ ، برچسب در روان شناسی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

139 انگ خوردن، لکه دار شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

140 در دسترس نبودن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

141 کارورزی، کارآموزی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

142 ذهن آگاهی، از رویکرد های موج سوم در روان شناسی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

143 مقالات، متون علمی و همچنین ادبیات تحقیق، پیشینه پژوهش ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

144 برنامه های آموزشی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

145 دور-روانشناسی ؛ روان شناسی-از-راه دور؛ تله سایکولوژی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

146 بالاخص، به ویژه، علی الخصوص، مخصوصا، بخصوص ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

147 اصل مهم و اساسی ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

148 عقاید بیش بها داده شده ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

149 نا معلوم، مبهم، نامشخص ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

150 جنگنده، سرکش، مبارز ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|