برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی

سجاد صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 آشنا به فناوری
خوره تکنولوژی
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

52 فرا گرفتن، یاد گرفتن ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

53 عیب یابی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

54 جامع؛ فراگیر؛ کلی؛ عمومی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

55 تعداد معدودی از ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

56 جعل هویت ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

57 در قبال = with respect to ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

58 دارای اختیار قانونی؛ صلاحیت دار ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

59 "Good Standing" یا "Certificate of Good Standing" یا گواهی حسن انجام کار (عدم سوء پیشینه)؛ مدرکی رسمی با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی/روان شناسی است ... ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

60 "Good Standing" یا "Certificate of Good Standing" یا گواهی حسن انجام کار (عدم سوء پیشینه)؛ مدرکی رسمی با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی/روان شناسی است ... ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

61 فوق الذکر؛ همانطور که در بالا اشاره شد ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

62 تدوین
Establishment of policies = تدوین سیاست ها
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

63 بجز امنیت، سلامت هم معادل خوبی است.
Security of test =سلامت آزمون،
در متون روان شناسی؛ واژه "سلامت" ترجمه بهتری از" امنیت" به نظر می آید.
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

64 در متون روانشناسی "رازداری" ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

65 روش رسانه های سمعی و بصری ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

66 بهره مندان، مخدوم، مصرف کنندگان، دریافت کنندگان ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

67 در متون روانشناسی "مراجع" ترجمه می شود. ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

68 فرهیخته، روشنفکر ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

69 فرهیختگی، روشنفکری ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

70 تحول، تکوین، تکامل، فرگشت ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

71 پیشگفتار، مقدمه ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

72 متعهد ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

73 تشکیل می دهد ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

74 طرد شدن، از چشم افتادن، از وجهه عموم افتادن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

75 کافی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

76 کارورزی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

77 فاقد بیمه ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

78 آموزش، تحصیلات
lesseducation = تحصیلات کمتر
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

79 طرد شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

80 انگ ، داغ ، برچسب در روان شناسی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

81 انگ خوردن، لکه دار شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

82 در دسترس نبودن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

83 کارورزی، کارآموزی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

84 ذهن آگاهی، از رویکرد های موج سوم در روان شناسی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

85 مقالات، متون علمی و همچنین ادبیات تحقیق، پیشینه پژوهش ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

86 برنامه های آموزشی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

87 دور-روانشناسی ؛ روان شناسی-از-راه دور؛ تله سایکولوژی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

88 بالاخص، به ویژه، علی الخصوص، مخصوصا، بخصوص ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

89 اصل مهم و اساسی ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

90 عقاید بیش بها داده شده ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

91 نا معلوم، مبهم، نامشخص ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

92 جنگنده، سرکش، مبارز ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

93 مطیع و فرمانبردار
متضاد آن سرکش و جنگنده
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

94 سرشت؛ خوی؛ ذات ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

95 مقدار، حجم ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

96 حجم، مقدار ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

97 غفلت،
left unattended = به حال خود رها شدن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

98 مثلث سازی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

99 جنبه، وجهه
another facet of = جنبه دیگری از....
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

100 گسسته ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|