برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد صالحی توتاخانه

سجاد صالحی توتاخانه دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 در روان شناسي اختلال سوگ ١٣٩٩/١٠/١٢
|

52 يك شخصيت نفوذ نا پذير ١٣٩٩/١٠/١٢
|

53 كلنجار رفتن، دست و پنجه نرم كردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

54 دست و پنجه نرم كردن با مشكلات.... ١٣٩٩/١٠/١٢
|

55 نجات دادن، حفظ كردن، گرفتن، ذخيره كردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

56 والدين تعميدي (در مسيحيت)؛ كساني كه غسل تعميد براي كودك گذاشته اند. ١٣٩٩/١٠/١٢
|

57 ته تغاري، عزيز
the youngest child is often babied and kept dependent
١٣٩٩/١٠/١٢
|

58 ناسازگار؛ غير انطباقي؛ ناپذيرفتني ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

59 احساس سربار بودن ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

60 سایق ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

61 تحمل کردن
She responded by saying, “Look what I put up with.”
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

62 ابتلا؛ دارای علامت ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

63 کارشناسی شده ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

64 منصب یا سمت همزمان
به عنوان مثال: او همزمان، سمتی در گروه ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه ... دارد.
He has a joint appointment with the Department ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

65 مشتاقانه
علاقه مشتاقانه = an avid interest
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

66 سلامت-از-راه دور ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

67 بیان جنسی؛ ولی بهتر است در متون روان شناسی از "رفتار جنسی" استفاده شود. ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

68 علوم انسانی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

69 جهت گیری یا گرایش جنسی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

70 در متون روان شناسی تاب آوری ترجمه می شود. ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

71 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی = Master’s of Education in Educational Psychology ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

72 استاد معین؛ عضو هیأت علمی وابسته؛ استاد حق التدریسی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

73 adjunct professor = استاد معین؛ عضو هیأت علمی وابسته؛ استاد حق التدریسی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

74 سیستم اداری
ترویج یک سیستم اداری صاحب صلایت = cultivate a competency regimen
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

75 آرمان گرایانه

تدوین دستورالعمل های آرمان گرایانه = creating aspirational guidelines
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

76 تجلیل کردن، ستودن، تقدیر بعمل آوردن، تحسین کردن، تعریف کردن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

77 مزید بر موارد فوق؛ می توان از "بر طرف کردن" نیز استفاده نمود. ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

78 انحراف، عملیات انحرافی، انحراف از جهت، عدول، تفریح، سرگرمی، مشغولیت، کژ راهه

مشغول نمودن بخش اورژانس = emergency department diversions

١٣٩٩/٠٣/١٦
|

79 گروه، واحد، وزارت خانه، دپارتمان، بخش

بخش اورژانس = emergency department
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

80 صرفه جویی در هزینه ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

81 تامین سلامت روانی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

82 عدالت اجتماعی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

83 محروم؛ کم برخوردار؛ تحت حمایت ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

84 معطل شدن؛ فس فس کردن؛ دست دست کردن؛ درنگ کردن؛ طول دادن؛ دوام آوردن؛ وقت تلف کردن؛ تعلل کردن و ... ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

85 نادر ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

86 در صورت امکان ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

87 شک و تردید، دو دلی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

88 اصطلاحات
the idiosyncrasies of the technology = اصطلاحات فناوری
١٣٩٩/٠٣/١١
|

89 ظرافت ها ١٣٩٩/٠٣/١١
|

90 بالینی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

91 به لحاظ بالینی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

92 در متون روان شناسی و علی الخصوص متون روان تحلیلی؛ واژه "اتحاد و یا پیمان" ترجمه می شود.
therapeutic alliance = اتحاد درمانی؛ پیمان درمانی
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

93 مباحثه، مکالمه، گفت و گو، ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

94 ترجمه صحیح inventory در متون روان شناسی "سیاهه" است.
تفاوت های ساختاری و فنی بین "سیاهه" ؛ "پرسشنامه"؛ "تست" و "آزمون" وجود دارد.
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

95 ترجمه صحیح inventory در متون روان شناسی "سیاهه" است.
تفاوت های ساختاری و فنی بین "سیاهه" ؛ "پرسشنامه"؛ "تست" و "آزمون" وجود دارد.
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

96 مراقب بودن ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

97 مواجهه
به عنوان مثال "تکنیک های مواجهه طولانی مدت" که در روان درمانی تروما مورد استفاده قرار می گیرد.
prolonged exposure techniques
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

98 کاربرگ ها ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

99 کاربرگ ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

100 تجهیزات کمکی
به عنوان مثال سمعک برای ناشنوایان
١٣٩٩/٠٣/١٠
|