سحر دوکوهکی

سحر دوکوهکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpickup١٧:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٠برای کودکان و نورادان: بغل کردنگزارش
9 | 1
maternal١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢مهر مادریگزارش
5 | 1
performing١٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢اجراییگزارش
7 | 1
disruptive١٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧اخلالگرگزارش
9 | 0
microdata١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٠اطلاعات جزٸیگزارش
2 | 0
lament٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨گله و شکایت کردنگزارش
18 | 0
playset٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣مجموعه بازیگزارش
0 | 0
including١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨با توجه به معنی در جمله، به معنی قرار دادن هم میشودگزارش
21 | 2