برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید فرجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کفالت-
مثلا برای دلیل معافیت از سربازی
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

2 سخت ترین ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

3 سرزمین
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

4 آن طرف اقیانوس اطلس ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

5 کشتار کردن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

6 سیاهی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

7 واضح ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

8 غیر قابل چشم پوشی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

9 a brash building, place, or object attracts attention by being very colourful, large, exciting etc ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

10 مدیتیشن ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

11 تحریک ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

12 اضافه کردن ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

13 دربرگرفتن ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

14 غیرداوطلبانه ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

15 دانشمند علوم مغز و اعصاب ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

16 بلند ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

17 wrap and weft تار و پود ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

18 پراکندگی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

19 تیراژ
the average number of copies of a newspaper or magazine that are usually sold each day, week, month etc
١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

20 غیرقانونی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

21 فرعونی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

22 قابلیت انعطاف بالا ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

23 ظالمانه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

24 از نظر کیفی ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

25 �سوخت غیر سمی
١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

26 به طور جدایی ناپذیر ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

27 مختل کننده ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

28 جذابیت ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

29 در مقابل ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

30 به اندازه کافی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

31 مستمر ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

32 کنترل طبیعی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

33 هزل گونه
١٣٩٨/٠٢/١١
|

34 زمینه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

35 دست کشیدن از چیزی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

36 مصمم، هدفمند ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

37 اطراف ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

38 مورد اختلاف
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

39 نشریه های دوره ای ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

40 آیین ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

41 تعدد ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

42 به طور کلی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

43 نمایش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

44 برگزار کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

45 نساجی ١٣٩٨/٠١/٣١
|

46 اعتقاد
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

47 ابزار- الات ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

48 قدم زدن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

49 غربالگری ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

50 خیره کننده ١٣٩٨/٠١/٢٣
|