برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید بالا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کنکاش کردن (به وسیله مطالعه)
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

2 یافتن راه حل: (برای یک مساله پیچیده یا گیج کننده) ویا (زمانی که میخواهیم به این مورد اشاره کنیم که مساله گیچ کننده است و یا به سختی میتوان سر در آور ... ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

3 آرزو کردن (برای چیزی که احتمال میدهیم که نتوانیم بدست بیاوریم) ١٣٩٨/٠٨/٢١
|