برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید عباسیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازگرداننده (عمران)
Lateral Restoring Force=نیروی جانبی بازگرداننده
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

2 رفت و برگشتی ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|