سعید عزیزی

سعید عزیزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشبان١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٢همین طور شبّان، با تشدید بر /ش/جمع مکسر ( شاب ) است؛به معنی جوانان. ( . . . و فتیان وشبان را به حشر بخارا تعیین کرد. . . ) تاریخ جوینیگزارش
5 | 1
خاک و نمک بیختن١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٠بیختن به معنای الک کردن است و خاک و نمک را بیختن؛کنایه است از کار بیهوده انجام دادن و یا کاری را برای رفع تکلیف انجام دادن : ( . . . ایشان برفتند ک ... گزارش
7 | 0